Κατόπιν των ενεργειών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών  (ΟΣΑ) σχετικά με το θέμα της επιστροφής ή του συμψηφισμού των εισφορών των μονοσυνταξιούχων που διέκοψαν την ασφάλισή τους, το Υπουργείο Εργασίας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώθηκαν χθες τα μέλη του ΟΣΑ, έχει τεθεί το ερώτημα "εάν είναι  νόμιμη η διαγραφή ασφαλισμένου από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων και η συνακόλουθη επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ή ο συμψηφισμός τους με τις λοιπές ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικού χαρακτήρα’’. Σε αρνητική απάντηση, εάν είναι δυνατός ο αναδρομικός καταλογισμός των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου που δεν έχουν καταβληθεί από όσους έχουν υποβάλει αίτημα διαγραφής  ή ο αναδρομικός καταλογισμός των λοιπών ασφαλιστικών εισφορών που δεν έχουν καταβληθεί, με προσαυξήσεις λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής τους, θεωρώντας ότι αυτές θα συμψηφιστούν με τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων¨".