Αλλαγές στο καθεστώς περίθαλψης περιλαμβάνει ο νόμος 4488/17, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθεται ολόκληρος πιο κάτω.

Αφορούν στο δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και το Δημόσιο, σύμφωνα με ανάλυση της Ενωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, του Αλέξη Μητρόπουλου.

Οι αλλαγές είναι οι εξής:

Τροποποιείται το άρθρο 30 του νόμου 1469/1984 αναφορικά με το δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ για τους ανασφάλιστους διαζευγμένους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 29 του νέου νόμου, ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος δικαιούται να διατηρήσει, ως άμεσα ασφαλισμένος, το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου ο έτερος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.
  • Δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο.

Δικαίωμα

Για τη διατήρηση του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ως εξής:

  • Στον ΕΦΚΑ, για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
  • Στο Δημόσιο σε ποσοστό 6,45% επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
  • Στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, την προβλεπόμενη από τους οικείους κανονισμούς εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που υπολογίζεται επί του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Το ασφαλιστικό δικαίωμα ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης διαζυγίου.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες