Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός, αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών από τις ραγδαίες ανακατατάξεις που σημειώνονται στον χώρο της υγείας θα αποτελέσουν τη βασική θεματολογία της φετινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ). 

Η συνέλευση έχει οριστεί για  το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία  θα επαναληφθεί  το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017, που σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 του καταστατικού, η δεύτερη αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, με οποιονδήποτε αριθμό ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση είναι :

  1. Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και προϋπολογισμός έτους 2017.
  2. Διοικητικός απολογισμός έτους 2016 και ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
  3. Εξέταση της προοπτικής του κλάδου με τα σημερινά πολιτικο-οικονομικά δεδομένα και προτάσεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών τους.
  4. Διενέργεια επιστημονικού συνεδρίου που θα αφορά τον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών στην υγεία, αλλά και την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. στη χώρα μας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση και στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, έχουν δηλαδή εξοφλήσει και την τελευταία συνδρομή τους που είναι αυτή του β' εξαμήνου έτους 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού, κάθε νομικό πρόσωπο - μέλος του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ' ονόματός του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία. Οι παραπάνω καθοριζόμενοι εκπρόσωποι, συμμετέχουν ατομικά ή δι' εκπροσώπου από άλλο μέλος και έχουν ο καθένας από μία ψήφο στις Γεν. Συνελεύσεις.