Τρία χρόνια μετά, φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η εταιρεία “AIR LIQUIDE HELLAS AEBA’’ από το ΓΝΑ ‘’Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική’’, καθώς μετά την πρόσφατη 168η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου αποφασίστηκε να εκτελεστεί  η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είναι υπέρ της εταιρείας. Το 2014, το  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δικαίωσε την εταιρεία “AIR LIQUIDE HELLAS AEBA επί της αγωγής της, και διέταξε την εξόφληση των 148 ανεξόφλητων τιμολογίων (!)  από το 2005-2006. Πρόκειται για συμβάσεις προμήθειας του 3ου Νοσοκομείου Βραχείας Νοσηλείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Πληροφορίες που δεν επιβεβαιώνονται αναφέρουν ότι τα εν λόγω τιμολόγια είχαν χαθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα προχωρήσει στην εξόφληση 148 τιμολογίων, για είδη τα οποία τεκμηριώθηκαν στο Δικαστήριο και συμπεριλαμβάνονται στη συγκεντρωτική κατάσταση που εξέδωσε εκ των υστέρων η εταιρεία, συνολικής ονομαστικής αξίας 15.870,72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  Την καταβολή των αναλογούντων τόκων υπερημερίας συνολικού ύψους  15.409,24 ευρώ με βάση το επιτόκιο του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ.166/2003, υπολογιζόμενων για τα χρονικά διαστήματα που ορίζει η δικαστική απόφαση, στον Ευαγγελισμό. 

Όπως ορίστηκε και καταγράφηκε στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,  θα πρέπει να γίνει η καταχώρηση των σχετικών παραστατικών στο μηχανογραφικό σύστημα ως λογιστικών υποχρεώσεων με ανάλογη δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Επίσης, να ζητηθούν από την εταιρεία ακριβή φωτοαντίγραφα των τιμολογίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά ως δικαιολογητικά δαπάνης κατά τον προληπτικό έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο.

Η σχετική απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και η υποδιεύθυνση Οικονομικού/Γενικού Λογιστηρίου έχει δώσει εντολή να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου.