Ανανεώνονται οι συμβάσεις του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που απασχολείται σε κοινωνικά προγράμματα. Πρόκειται για εργαζόμενους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ΄Βοήθεια στο Σπίτι’, μονάδες κοινωνικής μέριμνας και κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Τα παραπάνω προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Θανάση Νάκου, η οποία εστάλη σήμερα στις περιφέρειες και τους ΟΤΑ. Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

‘Με την παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.2008), το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΣΠΑ) μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παρ.

3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94.

Επομένως, το προσωπικό των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που απασχολείται στα προγράμματα ‘Βρεφονηπιακών ή/και Βρεφονηπιακών Ολοκληρωμένης Φροντίδας ή/και Παιδικών Σταθμών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)’ και ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, ‘Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας’ και ‘Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων’ (ΚΗΦΗ) του Γ΄ ΚΠΣ συνεχίζει να απασχολείται στα προγράμματα ‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής’, ‘Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας’ και ‘Στήριξη ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων’ του ΕΣΠΑ, που τα υποκαθιστούν και μέχρι τη λήξη τους.

Προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα εν λόγω προγράμματα, οι αλλαγές (συγχώνευση, προσαρμογή, λύση ή απόσχιση κλάδου) που προβλέπονται στο καθεστώς των επιχειρήσεων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 269 του ν.

3463/2006) δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, εφόσον υπάρξει σαφής μεταφορά των υποχρεώσεων (συγκεκριμένα προγράμματα) που έχουν αναλάβει οι υφιστάμενες επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η συνέχιση λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας και οι οποιεσδήποτε αλλαγές ΑΦΜ ή επωνυμιών θα πρέπει να κοινοποιηθούν στην αρμόδια διαχειριστική αρχή για ενημέρωση του συστήματος για το διάδοχο σχήμα που ανέλαβε και θα πραγματοποιεί τις δράσεις και τις δαπάνες σε βάρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ανανέωση

Με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση συγχώνευσης, προσαρμογής, λύσης ή απόσχισης επιχείρησης ΟΤΑ που τα υλοποιεί, με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 ανανεώνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού της κάθε δομής, από την κοινωφελή επιχείρηση του ΟΤΑ που το αναλαμβάνει στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος του ΕΣΠΑ και μέχρι τη λήξη του.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις (οικ. 60292/2158/2008 (ΦΕΚ1724/Β) και οικ.46855/1622/26.6.08 (ΦΕΚ1186/Β), όπως τροποποιήθηκε με την οικ.60460/2171/28.8.08 (ΦΕΚ1739/Β) και την οικ.9.2776/3.553/6.4.2009 (ΦΕΚ 639/Β)) η υλοποίησή των προγραμμάτων από ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού της κάθε δομής ανανεώνονται από το ΝΠΔΔ του ΟΤΑ που αναλαμβάνει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και μέχρι τη λήξη του.

Ως γνωστό, οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ του π.δ. 410/1995 υποχρεούνται να προσαρμοστούν στις μορφές επιχειρήσεων που προβλέπονται στο νέο ΚΔΚ (ν. 3463/2006, όπως ισχύει) μέχρι 31.12.2009. Εφόσον όμως οι επιχειρήσεις αυτές υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα, τότε θα πρέπει να μετατραπούν οπωσδήποτε σε κοινωφελείς επιχειρήσεις μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση των προγραμμάτων.

Εάν ο ΟΤΑ δεν επιθυμεί να προσαρμόσει την αμιγή επιχείρησή του κατά τα ανωτέρω, τότε τα προγράμματα αυτά πρέπει να αναληφθούν είτε από άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ΟΤΑ που ήδη υπάρχει είτε από νέα κοινωφελή που ο ΟΤΑ συστήνει για το σκοπό αυτό.

Τονίζεται ότι τα ανωτέρω προγράμματα μπορεί να αναληφθούν και από ΝΠΔΔ του ΟΤΑ, το οποίο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές της προκήρυξης ένταξης.

Στις περιπτώσεις που η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, αρκεί η κατάθεση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν ότι ο φορέας έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης το προσωπικό για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες ανανέωσης των συμβάσεων.

Τονίζεται ότι για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού αυτού δεν απαιτείται έγκριση του αρμοδίου οργάνου που προβλέπεται από την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Επίσης, επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη συμμετοχή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, ως αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και ‘Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας’, δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης κα λειτουργίας των ανωτέρω νπδδ, αλλά μόνο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στην σχετική προκήρυξη.

Εταιρείες

Με την παρ. 13 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23.12.2008), δίνεται η δυνατότητα στις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ να διαχειρίζονται και υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, έως και την 31.8.2009.

Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αφορά α) τόσο τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες των ΟΤΑ που έχουν συσταθεί με το π.δ. 410/1995, δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί στις διατάξεις του νέου ΚΔΚ και λειτουργούν συνεπώς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 270 παρ.

1 ΚΔΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 β) όσο και τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ του άρθρου 252 παρ. 3β ΚΔΚ, οι οποίες είτε έχουν συσταθεί εξ υπαρχής ως νέες επιχειρήσεις είτε έχουν προσλάβει τη συγκεκριμένη νομική μορφή ύστερα από προσαρμογή υφιστάμενης επιχείρησης του π.δ.

410/1995 στις διατάξεις του ΚΔΚ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του ν. 3731/2007, μετά την 31.8.2009, η εκτέλεση των προγραμμάτων θα πρέπει να έχει αναληφθεί από κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Μετά την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει, επίσης, πραγματοποιηθεί και η μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται με την υλοποίηση των ίδιων προγραμμάτων, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας κοινωφελούς επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερόμενη ημερομηνία είναι καταληκτική και, συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των προγραμμάτων, η διαδικασία ανάληψής τους από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ καθώς και η μεταφορά του αντίστοιχου προσωπικού θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31.8.2009.

Συνεπώς, οι σχετικές διαδικασίες για τη σύσταση κοινωφελών επιχειρήσεων των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και να επισπευσθεί η ολοκλήρωσή τους. Επισημαίνεται ότι για να διασφαλιστεί περαιτέρω η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων, η ροή της χρηματοδότησής τους και η αδιάκοπη απασχόληση του προσωπικού, κρίνεται σκόπιμο οι εν λόγω κοινωφελείς επιχειρήσεις να συμμετέχουν οι ίδιες στις σχετικές Προκηρύξεις των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών, ώστε να ενταχθούν στα προγράμματα από την έναρξη της όλης διαδικασίας.

Πρέπει επιπλέον να αποσαφηνιστεί ότι στην περίπτωση που μια αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ υλοποιεί τα συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα για λογαριασμό περισσότερων από έναν ΟΤΑ, η εκτέλεση των προγραμμάτων έως την 31.8.2009 θα πρέπει να έχει αναληφθεί από ισάριθμες των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ κοινωφελείς επιχειρήσεις, εφόσον, βέβαια, υπάρχει η σχετική βούληση και δυνατότητα του κάθε ΟΤΑ που συμμετείχε στην αναπτυξιακή εταιρία, να συστήσει τη δική του κοινωφελή επιχείρηση, προκειμένου να συνεχίσει να εκτελεί τα προγράμματα στα διοικητικά του όρια.

Αποφάσεις

Έπειτα από αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών επιχειρήσεων που θα προκύψουν, καθώς και σχετική απόφαση για τη διάθεση του προσωπικού από το διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ, η μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται στα προγράμματα θα γίνει με κατανομή του σε αυτές, ανάλογα με το συνολικό αριθμό του προσωπικού και τα υλοποιούμενα προγράμματα που αντιστοιχούν σε κάθε ΟΤΑ.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, πρέπει να απορροφηθεί όλο το προσωπικό που απασχολείται στα προγράμματα, κάτι που προβλέπεται εξάλλου και στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 10 του ν. 3731/2008.

Και στην περίπτωση αυτή, αν η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, αρκεί η κατάθεση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν ότι ο φορέας έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται να διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης το προσωπικό για το οποίο έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες ανανέωσης των συμβάσεων.

Επίσης, όπως έχουμε τονίσει σε προηγούμενα έγγραφα της υπηρεσίας μας, στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ δεν έχει τη δυνατότητα ή τη βούληση να συστήσει τη δική του κοινωφελή επιχείρηση, παρότι επιθυμεί τη συνέχιση των κοινωνικών προγραμμάτων, μπορεί, εναλλακτικά, να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με άλλον όμορο ΟΤΑ και την κοινωφελή επιχείρηση αυτού, με αντικείμενο την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

‘Βοήθεια στο σπίτι’

Με την παράγραφο 13 του άρθρου 21, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που χρηματοδοτείτο από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού και εφαρμοζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π4β/5814/2-10-1997 (ΦΕΚ 917/Β΄/1997) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.

Π1γ/Γ.Π. οικ.62329/03 (ΦΕΚ925/Β), Π1γ/Γ.Π. οικ.69674/05 (ΦΕΚ 932/Β) και αριθ. 2724/08 (ΦΕΚ 35/Β) μεταγενέστερες όμοιες, έληξε την 30η-4-2009.

Προκειμένου να συνεχιστούν οι παρεχόμενες από το πρόγραμμα αυτό υπηρεσίες στους ωφελούμενους, οι φορείς που το υλοποιούσαν (επιχειρήσεις ΟΤΑ ή ΚΑΠΗ) μπορούν να ενταχθούν στο νέο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ‘Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας’, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις σχετικές προκηρύξεις των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών.

Το προσωπικό που απασχολούνταν στο πλαίσιο του αναφερόμενου προγράμματος με συμβάσεις έργου, μπορεί να συνάψει νέες συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/2007 και μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου όπως προβλέπεται από την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι για την πρόσληψη νέου προσωπικού για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων του προγράμματος θα τηρηθεί η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως ισχύει, μετά από την ανωτέρω έγκριση.