Έως το τέλος της τρίτης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να ακούν και να κατανοούν πληροφορίες που παρουσιάζονται από άλλους
 • Να σχηματίζουν γνώμη η οποία θα βασίζεται σε αποδείξεις
 • Να ακούν για συγκεκριμένους σκοπούς

Δεξιότητες λόγου

 • Να χρησιμοποιούν σωστά τις λέξεις στις συζητήσεις τους
 • Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά, για μια ποικιλία σκοπών σε διαφορετικές καταστάσεις
 • Να κατανοούν ορισμένες μεταφορικές εκφράσεις (π.χ. 'το δάσος απλωνόταν …')
 • Να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις
 • Να παρουσιάζουν ακριβείς οδηγίες προς τους άλλους
 • Να συνοψίζουν και να αναθεωρούν τις ιδέες τους
 • Να οργανώνουν πληροφορίες για να είναι πιο σαφείς
 • Να χρησιμοποιούν πληροφορίες και λεξιλόγιο ενός συγκεκριμένου τομέα (π.χ. Ιστορίας, Φυσικής) για εκμάθηση
 • Να κάνουν αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να διαβάζουν για συγκεκριμένους σκοπούς
 • Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία του επιπέδου της τάξης τους
 • Να χρησιμοποιούν πληροφορίες που έχουν ήδη μάθει για να κατανοούν το νέο υλικό
 • Να ακολουθούν γραπτές οδηγίες
 • Να κρατάνε σύντομες σημειώσεις
 • Να συνδέουν πληροφορίες που έχουν ήδη μάθει με διαφορετικά θέματα
 • Να μαθαίνουν σημασίες νέων λέξεων μέσα από τη γνώση της προέλευσης των λέξεων, των συνωνύμων και των πολλαπλών εννοιών
 • Να χρησιμοποιούν υλικό αναφοράς (π.χ. λεξικό)
 • Να εξηγούν το σκοπό του συγγραφέα και τον τρόπο γραφής του
 • Να διαβάζουν και να κατανοούν μια ποικιλία τύπων λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένης της μυθοπλασίας, της μη μυθοπλαστικής λογοτεχνίας, της ιστορικής μυθοπλασίας και της ποίησης
 • Να συγκρίνουν και να αντιπαραθέτουν τομείς περιεχομένων
 • Να κάνουν αναφορές από κείμενα
 • Να παραφράζουν περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ιδεών και των λεπτομερειών.

Ικανότητα γραφής

 • Να γράφουν αφηγήματα και επεξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων παραγράφων σχετικά με το ίδιο θέμα.
 • Να αναπτύσσουν ένα σχέδιο σύνταξης κειμένου, το οποίο θα περιλαμβάνει αρχή, μέση και τέλος.
 • Να οργανώνουν τον τρόπο γραφής τους, έτσι ώστε από αυτό να προκύπτει μια κεντρική ιδέα.
 • Να επεξεργάζονται τα τελικά αντίγραφα σε επίπεδο γραμματικής, στίξης και ορθογραφίας.