Στην κατεπείγουσα προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας για τη μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2, την ανίχνευση μεταλλάξεων και τη γονιδιωματική επιτήρηση των κυκλοφορούντων στελεχών του SARS-CoV-2 καθώς και τον έλεγχο αντισωμάτων και την εκτίμηση της κυτταρικής ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της COVID-19, προχωρά ο ΕΟΔΥ. 

Η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη που αφορά την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας-ΚΕΔΥ ανέρχεται στο ποσό του 1.144.998,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ . 

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ανά είδος, η δε αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα ή όλα τα είδη σε έναν προσφέροντα. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό εκάστου είδους για το οποίο υποβάλλονται, η δε προσφερόμενη τιμή μονάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει την εκτιμώμενη (προϋπολογισθείσα) τιμή μονάδας κάθε είδους, όπως τα στοιχεία αυτά ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ.

 O διαγωνισμός αφορά στην πλειονότητά του τεστ, ενώ τμήμα αυτού αφορά και αρκετά αναλώσιμα, όπως για παράδειγμα φαρμακευτικά είδη από γυαλί για αιμοληψίες. Στα είδη που αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης είναι τα εξής:

  • Πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης του SARS-CoV-2 σε δεξαμενοποιημένα δείγματα ρινοφαρυγγικού και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. (Να υπάρχουν σχετικά επιστημονικά δεδομένα από τον κατασκευαστή για ανάλυση δεξεμενοποιημένων κλινικών δειγμάτων. Το σύστημα να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο κιτ απομόνωσης ιικού RNA από το δείγμα με συνοδό συμβατό αυτόματο σύστημα εκχύλισης 96 θέσεων και κιτ για real time PCR για την ανίχνευση 3 γονιδιακών περιοχών του ιού, το οποίο να συνοδευεται από παραχώρηση χρήσης συμβατού θερμοκυκλοποιητή 96 θέσεων.) Η διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει την προμήθεια   8.000 τεστ με τιμή μονάδας τα 13,00 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 104.000,00 ευρώ. 
  • Πλήρες διαγνωστικό τεστ για την αυτόματη απομόνωση, ενίσχυση και ποιοτική ανίχνευση του RNA του ιού SARS-CoV-2 με τεχνολογία Real-Time PCR στο αυτόματο σύστημα cobas® 6800. Αφορά την προμήθεια 10.080 τεστ με τιμή μονάδας τα 12,50 ευρώ  και συνολική δαπάνη 126.000,00 ευρώ.  
  • Τεστ για την ανίχνευση των μεταλλάξεων N501Y, del 69/70 και E484K του SARS-CoV-2, με τεχνολογία real time PCR, στο αυτόματο σύστημα cobas 6800 . Η προμήθεια αφορά  4.992 τεστ με τιμή μονάδας τα 20,00 ευρώ και συνολική δαπάνη 99.840,00 ευρώ 
  • Πλήρες κιτ για διαδικασίες αλληλούχησης νέας γενιάς (NGS) με σκοπό τη γονιδιωματική επιτήρηση και ανίχνευση νέων μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 . Η αγορά αφορά    2.880  τεστ με τιμή μονάδας τα 165,00 ευρώ και συνολική εκτιμώμενη δαπάνη τα 475.200,00 ευρώ. 

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης για το 50% της ποσότητας εκάστου είδους, και η ολοκλήρωση της παράδοσης του υπόλοιπου 50% της ποσότητας εκάστου είδους θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.