Της Άννας Παπαδομαρκάκη

Μια ιδιαίτερα ‘σφιχτή’ φαρμακευτική πολιτική για το 2014, προϊωνίζει η νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας για την λίστα των φαρμάκων που θα συνταγογραφούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και για τον τρόπο που θα αποζημιώνονται.

Στόχος της είναι να περιοριστεί η δαπάνη στην αρχική πρόβλεψη των 2 δις. ευρώ για την επόμενη χρονιά, με μέτρα που θα οδηγήσουν σε αύξηση της χορήγησης γενοσήμων σε ποσοστό 60% του όγκου συνταγογράφησης ή στο 20% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης, όταν σήμερα αφορούν το 20% του όγκου ή το 19% των αξιών.

Τα συνολικά μέτρα θα προβλέπουν δραστική μείωση της τιμής των γενοσήμων στη χώρα μας, καθιέρωση αρχείων ασθενών σε συνεργασία και με την ΗΔΙΚΑ ώστε να μην υπάρχει διαφυγή φαρμάκων προς το εξωτερικό από παράλληλες εξαγωγές, καθώς και ‘πριμοδότηση’ των ασθενών όταν επιλέγουν γενόσημο ή την επιβάρυνσή τους με το σύνολο της διαφοράς συν τη συμμετοχή τους, όταν προτιμούν το πρωτότυπο.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίζει τα φάρμακα σε δύο κατηγορίες: τα ακριβά φάρμακα που αφορούν νοσοκομειακή χρήση ή σοβαρές ασθένειες και περιλαμβάνονται στη λίστα του ν.3816/12 και σε όλα τα υπόλοιπα.

Τα πρωτότυπα φάρμακα που θεωρούνται φάρμακα αναφοράς, εντάσσονται στη λίστα αποζημίωσης από τα ταμεία, εάν κυκλοφορούν στα 2/3 των κρατών μελών της Ε.Ε. ή τουλάχιστον σε 12 κράτη-μέλη της Ε.Ε., εφόσον έχουν αξιολογηθεί από έγκυρους οργανισμούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας.

Στην λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων εντάσσονται επίσης φάρμακα -κατά προτεραιότητα- εφόσον η λιανική τιμή τους είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς της κατηγορίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται εξοικονομήσεις για τα Ταμεία.

Μελέτες

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων, αξιοποιώντας φαρμακοοικονομικές μελέτες (δεδομένα κλινικής και οικονομικής αποδοτικότητας) μπορεί εγγράφως και αιτιολογημένα να θέτει προϋποθέσεις για αυστηρή τήρηση των ενδείξεων του φαρμάκου ή και την ενσωμάτωση περιορισμών στις ενδείξεις, την εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων για τη χορήγηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, την υποχρεωτική ένταξη των δικαιούχων σε αρχεία ασθενών (registries) και την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των φαρμάκων, ιδιαίτερα για τα σπάνια νοσήματα και την ενδεχόμενη αποκλειστική χορήγησή τους από συγκεκριμένα, εξειδικευμένα κέντρα.

Ο ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με την Ειδική Επιτροπή Καινοτομίας, διατηρεί το δικαίωμα επιβολής περαιτέρω περιορισμών για την αποζημίωση φαρμάκων, καθώς και τη δυνατότητα θέσπισης κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων ή ανά φάρμακο και καθορισμού claw back ή pay back από τις φαρμακευτικές, ανά φάρμακο ή ανά θεραπευτική κατηγορία ή την σύναψη συμφωνιών όγκου - τιμής ή επιμερισμού - ρίσκου.

Ειδικότερα για τα φάρμακα του Ν. 3816, νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές μπορούν να δημιουργούν μητρώα και θεραπευτικά πρωτόκολλα, ανά Υγειονομική Περιφέρεια με ευθύνη των Διοικήσεων των ΥΠΕ.

Η ίδια απόφαση προβλέπει τακτή επικαιροποίηση της λίστας συνταγογραφουμένων φαρμάκων, αναπροσαρμοσμένη ανάλογα με τις αλλαγές που προκύπτουν ύστερα από την έκδοση κάθε νέου δελτίου τιμών φαρμάκων.

Τα νέα γενόσημα μετά την έγκριση της τιμής τους, εντάσσονται αυτόματα στη θετική ή αρνητική λίστα, ανάλογα με την ένταξη του φαρμάκου αναφοράς.

Στις περιπτώσεις που το νέο γενόσημο φάρμακο αντιστοιχεί σε φάρμακο αναφοράς το οποίο δεν είχε γενόσημο έως την έγκριση τιμής του γενοσήμου, η τιμή αναφοράς επανακαθορίζεται με βάση και την τιμή του νέου γενοσήμου, υπό την προϋπόθεση ότι καταγράφονται πωλήσεις στην ΗΔΙΚΑ.

Συμμετοχή

Για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης του κάθε φαρμάκου πολλαπλασιάζεται η τιμή αναφοράς με την ανώτατη ημερήσια δόση.

Όταν επιλέγεται ακριβότερο φάρμακο από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει την προβλεπόμενη συμμετοχή και το σύνολο της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής.

Όταν επιλέγεται φάρμακο χωρίς γενόσημο και με λιανική υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει την συμμετοχή του και το μισό της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής.

Όταν η τιμή του φαρμάκου είναι χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, αφαιρείται η διαφορά μεταξύ λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης από τη συμμετοχή του ασθενή, μέχρι το μισό της.

Επιπλέον Πληροφορίες