Του Δημήτρη Καραγιώργου

Σε διαγωνισμό για ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες θα πραγματοποιούν τον λεγόμενο 'clinical audit' (κλινικό έλεγχο), προχωρεί ο ΕΟΠΥΥ.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Δημήτρης Κοντός καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έως την Παρασκευή τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να ενταχθούν σε ειδικό κατάλογο που διαμορφώνει ο ΕΟΠΥΥ.

Τον κατάλογο αυτό, θα κοινοποιήσει ο Οργανισμός στους συμβεβλημένους παρόχους και αυτοί - με τη σειρά τους - θα συμβληθούν με μία από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Σκοπός των εταιρειών αυτών είναι να ελέγχουν την ορθή τιμολόγηση και το αναγκαίο της γενομένης κλινικής και ιατρικής πρακτικής.

Παραστατικά

Θα ελέγχουν, επίσης, την τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα παραστατικά, τα αναγκαία δικαιολογητικών, καθώς και την εκκαθάριση των λογαριασμών μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να υποβάλουν εγγράφως αιτήσεις στη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΟΠΥΥ (υπόψη Επιτροπής Βέλτιστης Πρακτικής).

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

Καταστατικό της αιτούσας εταιρίας και σε περίπτωση σύμπραξης εταιριών, τα καταστατικά όλων των εταιριών που συμμετέχουν.

Όλα τα απαραίτητα έγκυρα δικαιολογητικά και εν γένει έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τα κριτήρια επιλογής.

Επιπλέον Πληροφορίες