«Η μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ» επισημαίνει η Ελληνική Ένωση Γενικής Ιατρικής, «είναι τώρα περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Το εγχείρημα αυτό πρέπει εξ αρχής να τεθεί σε σωστές βάσεις, ώστε να φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την ποιότητα της φροντίδας υγείας του ελληνικού πληθυσμού», παραθέτοντας στην Επιτροπή τις προτάσεις- θέσεις της για μια επιτυχή μεταρρύθμιση:

Ενοποίηση των φορέων ΠΦΥ (ΙΚΑ, ΕΣΥ, συμβεβλημένοι ιατροί ιδιώτες) και δημιουργία δικτύων ΠΦΥ

- Ο ΕΟΠΥΥ καλό θα είναι να είναι αγοραστής και όχι και πάροχος υπηρεσιών υγείας.

- Λόγω του αυξανόμενου ρυθμού απασφάλισης- ανεργίας και των σύγχρονων ανισοτήτων στις ασφαλιστικές εισφορές για την περίθαλψη στα διάφορα ταμεία, που απαρτίζουν τον ΕΟΠΥΥ, προτείνουμε την κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την υγεία και την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τη φορολογία. Καθολική κάλυψη όλων των πολιτών και όχι μόνο των ασφαλιστικά ενήμερων.

- Διεύθυνση ΠΦΥ σε κάθε περιφέρεια. Κάθε περιοχή δικό της κλειστό budget για την ΠΦΥ. Υπαγωγή των κεντρικών δομών ΠΦΥ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οικονομική και διοικητική ανεξαρτησία από τα νοσοκομεία. Αντίθετα ενδυνάμωση της λειτουργικής και επιστημονικής διασύνδεσης τους με αυτά.

- Ανάπτυξη Δικτύου ΠΦΥ, με την ενοποίηση των μονάδων (ΚΥ, ΙΚΑ κλπ), τη λειτουργία μονάδας ΠΦΥ- πυρήνα σε κάθε περιοχή- αστική ή αγροτική, στην οποία θα υπάγονται οι γιατροί δορυφόροι- Ο/Ι και γιατροί ειδικότητας. Ο διευθυντής της μονάδας θα είναι ο υπεύθυνος για το δίκτυο ΠΦΥ της περιοχής. Στην κεντρική δομή ΠΦΥ θα εφημερεύουν οι ιατροί του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται μια λειτουργία τουλάχιστον 8.00-23.00 ή και 24/7. Οι ιατροί 30-45 ετών θα αναλαμβάνουν υποχρεωτικά έναν μεγαλύτερο αριθμό εφημεριών, οι 45-55 ετών ένα μικρότερο αριθμό, και οι άνω των 55 ετών προαιρετικά (Αποφόρτιση των ΤΕΠ νοσοκομείων).

- Απαραίτητη παραπομπή από Ο/Ι για επίσκεψη σε ειδικό, ώστε να αποζημιωθεί αυτή από τον ΕΟΠΥΥ. Οι ειδικοί δυνατόν να αποζημιώνονται κατά πράξη και να υπάρξει ίσως σταδιακά και κλειστός ανά περιοχή και ανά ειδικότητα προϋπολογισμός.

- Απαραίτητη παραπομπή από Ο/Ι για επίσκεψη σε νοσοκομείο (εκτός από σοβαρά επείγοντα- ΕΚΑΒ)

- Οι ειδικοί γιατροί των πρώην ταμείων δυνατόν να μετακινηθούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, είτε να παραιτηθούν κατ’ επιλογή δική τους. Πιθανός διπλός τους ρόλος και στο κέντρο υγείας και ως ιδιώτες εγείρει ερωτηματικά για αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των ιδιωτών συναδέλφων τους.

Οικογενειακός γιατρός για όλους τους πολίτες

- Ελεύθερη επιλογή Ο/Ι από τον πολίτη κάθε έτος-δυνατότητα αλλαγής με τέλος έτους (συνθήκες ευγενούς ανταγωνισμού- κίνητρο για βελτίωση ποιότητας)

- Λίστα ασφαλισμένων με μέγιστο αριθμό ασφαλισμένων ανά ιατρό 2000-2200.

- Προσδιοριζόμενη ανάγκη για Ο/Ι στην Ελλάδα περί τις 6000-7000, αν λάβουμε υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

Χρησιμοποίηση αρχικά γενικών ιατρών, παιδιάτρων και παθολόγων του πρώην ΙΚΑ, του ΕΣΥ και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ. Οι Γενικοί Γιατροί, ως οι ιατροί που έχουν εξειδικευτεί στην παροχή ΠΦΥ, πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των παθολόγων για τις θέσεις των Ο/Ι. ‘Όπου οι θέσεις δεν καλύπτονται από Γενικούς Ιατρούς, χρησιμοποίηση παθολόγων (για >16 ετών) εκπαίδευσης σε τομείς που υστερούν. Στη λογική αυτή η ΕΛΕΓΕΙΑ προτείνει πρόγραμμα «on the job training» των παθολόγων. Οι παιδίατροι θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως Ο/Ι για παιδιά (
- Οι θέσεις των Ο/Ι θα πρέπει να είναι ορισμένες και να αυξομειώνονται με βάση τις δημογραφικές μεταβολές. Από τη στιγμή που η αποζημίωση θα είναι per-capita, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ελεύθερος αριθμός Ο/Ι- θα μοιραστεί το budget και η αποζημίωση θα ευτελιστεί.

Τα συμβόλαια των Ο/Ι μπορούν να έχουν πχ ετήσια χρονική διάρκεια και να υπάρχει ανανέωση του πληθυσμού τους κατά ένα ποσοστό πχ 5%. Αναλυτικότερα το 5% των Ο/Ι με τη χειρότερη αξιολόγηση θα βγαίνει εκτός και θα μπαίνουν νέοι στη θέση τους. Στην αξιολόγηση δυνατόν να μετρούν πειθαρχικά παραπτώματα, ο μικρός αριθμός ασθενών στη λίστα τους, ο αριθμός παραπομπών, η συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι συνολικές δαπάνες που προκαλούν, η επίτευξη στόχων ποιότητας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση κλπ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η είσοδος νέων ιατρών στο σύστημα, αλλά και δίνονται κίνητρα για βελτίωση της ποιότητας. Αυτόματα γεννάται ανάγκη για επιτροπή αξιολόγησης των Ο/Ι.

Αποζημίωση

Η αποζημίωση του Ο/Ι πρέπει να είναι αξιοπρεπής και με τρόπο που να προάγει την ποιότητα. Επίσης η μορφή της θα πρέπει να είναι ενιαία, ανεξάρτητα από την προέλευση του Ο/Ι. Προτείνεται αποζημίωση Ο/Ι κύρια «κατά κεφαλή», σταθμισμένη για το μίγμα του πληθυσμού ευθύνης του- ηλικίες, πολλαπλά προβλήματα υγείας κλπ. Στη λογική της per- capita αποζημίωσης εντάσσεται και η πρόταση της ΕΛΕΓΕΙΑ για παράβολο αξίας 40 ευρώ που θα πληρώνει ο πολίτης κατά έτος, όταν θα δηλώνει τον Ο/Ι του.

Στην υπολογιζόμενη κατά κεφαλή αποζημίωση θα υπολογίζονται επιπρόσθετα έσοδα, ανά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα:
+ Οικονομικά κίνητρα για εργασία σε ανεπιθύμητη περιοχή (άγονη ή/και υποβαθμισμένη) (πχ σε ένα μικρό νησί δεν θα μπορεί κάποιος να πιάσει την οροφή του πληθυσμού)
+ Πρόσθετη αποζημίωση για όσους χρησιμοποιούν δική τους δομή και δεν εργάζονται μέσα σε δημόσιο ιατρείο.
+ Πρόσθετη αποζημίωση για τις εφημερίες στο κέντρο υγείας
+ Πρόσθετη αποζημίωση για επισκέψεις κατ’ οίκον
+ Πρόσθετη αποζημίωση για επίτευξη στόχων ποιότητας

Αποζημίωση τύπου ΟΑΕΕ με πάγια αντιμισθία προάγει δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Αντίστοιχα εξευτελιστικές αμοιβές για τους γιατρούς, όπως αυτές προβλέπονταν στο ΦΕΚ για τον ΕΟΠΥΥ- max αποζημίωση 2000Ε μικτά για τον συμβεβλημένο οικογενειακό γιατρό, που διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, βάζουν το γιατρό πριν ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος να μηχανεύεται τρόπους για να τα «πιάσει» από αλλού, αφού αυτά δεν φθάνουν καλά- καλά να συντηρήσει το ιατρείο του.

Ο παραπάνω τρόπος αποζημίωσης καταργεί ανισότητες προνομίων και υποχρεώσεων ανάμεσα σε γιατρούς ΙΚΑ, ΕΣΥ, ιδιώτες. Θα γίνει από όλους αποδεκτός, καθώς θα οδηγεί σε αυξημένες αποδοχές με βάση την παραγωγικότητα. Όποιος επιθυμεί να παραμείνει μισθωτός, να του δίνεται η δυνατότητα για μετάταξη σε νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ερμαφρόδιτα κατασκευάσματα τύπου «ιατροί στο ΚΥ το πρωί, με ιδιωτικό ιατρείο το απόγευμα», μάλλον οδηγούν σε επικίνδυνες διαδρομές και όχι στην πραγματική ενοποίηση της ΠΦΥ. Δείκτης της επιτυχίας του εγχειρήματος θα είναι η εξάλειψη του «αμιγώς ιδιώτη» Γενικού Ιατρού και παθολόγου. Αυτό θα υποδεικνύει πως συνδυάζονται αξιοπρεπείς αμοιβές με ποιοτικές υπηρεσίες ΠΦΥ. Ούτε ο ΓΙ θα έχει ανάγκη να λειτουργεί ιδιωτικά, ούτε ο ασθενής να ψάχνει τη φροντίδα υγείας ιδιωτικά.

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος

Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον έλεγχο της ποιότητας της φροντίδας που παρέχει ο κάθε πάροχος, της συμμόρφωσης του με τις Κ.Ο. κλπ. Οφείλει να είναι προσβάσιμος και επεξεργάσιμος για κάθε γιατρό που έρχεται σε επαφή με τον ασφαλισμένο (Ο/Ι, ειδικό, στο νοσοκομείο). Αν δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε άμεσα, ας τον πάρουμε έτοιμο από το εξωτερικό!

Πιστοποίηση ποιότητας

- Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού και κτιριακές
- Revalidation Ο/Ι περιοδικό
- Auditing της φροντίδας

Νοσηλευτές ΠΦΥ

Απαραίτητοι – μισθωτοί από τον ΕΟΠΥΥ, επάνδρωση τόσο των ΚΥ, όσο και των ιδιωτικών ιατρείων των Ο/Ι. Απαραίτητη και η εκπαίδευση νοσηλευτών στην ΠΦΥ- κοινοτική νοσηλευτική.