Ψηλά στην πυραμίδα των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται πως τοποθετείται η κάλυψη της υγείας, όπως συμπεραίνεται από στοιχεία που συνέλεξε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) γύρω από την δραστηριότητα των εταιριών-μελών της στις ασφαλίσεις υγείας για τη χρήση 2012.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία διαφαίνεται αύξηση στα συμβόλαια Υγείας και προσπάθεια διατήρησής τους από τους ήδη ασφαλισμένους, με έμφαση στην αναζήτηση χαμηλών ασφαλίστρων. Ιδιώτες και επιχειρήσεις προσπαθούν να μειώσουν το κόστος, αναζητώντας συχνά οικονομικότερα και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες προγράμματα Υγείας.

Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ:

  • Οι ενεργοί ασφαλισμένοι του κλάδου Υγείας το 2012 ήταν πάνω από 1.000.000.
  • Σε σχέση με το 2011 ο αριθμός των ατομικών συμβολαίων παρουσιάζει αύξηση 9%, ενώ τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα είναι μειωμένα κατά 7%. Ο αριθμός των ομαδικών συμβολαίων Υγείας εμφανίζεται σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με παράλληλη μείωση 14% στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (σύγκριση δείγματος ιδίων εταιριών 2011 - 2012).
  • Οι πληρωθείσες νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές αποζημιώσεις ξεπερνούν τα 436 εκατ. ευρώ, από τις οποίες το 88% αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη και το υπόλοιπο 12% εξωνοσοκομειακή.