Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Τη μεταφορά της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από την Αθήνα και παράλληλα τη μεταφορά της έδρας του ομίλου από την Αθήνα στη Ζυρίχη δρομολογούν οι βασικοί μέτοχοι της Coca Cola 3Ε μέσω της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς που υπεβλήθη σήμερα.

H Coca Cola HBC, εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), που συστάθηκε πρόσφατα από την Kar-Tess της οικογένειας Δαυίδ, αποτελεί το μοχλό της παραπάνω διπλής κίνησης. Η Coca Cola HBC υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Coca Cola 3E με αντάλλαγμα μετοχές της και αν το επιτύχει θα μετατραπεί σε holding του ομίλου με έδρα την Ελβετία.

Η απόφαση συνιστά μεγάλο πλήγμα για το ελληνικό χρηματιστήριο και την οικονομία. Ο βασικός μέτοχος της μεγαλύτερης σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένης δρομολογεί τη μεταφορά της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην premium αγορά του Λονδίνου, προκειμένου να μη βαρύνονται οι μετοχές της Coca Cola 3Ε από το ελληνικό ρίσκο.Πρόκειται ως εκ τούτου για μεταφορά της διαπραγμάτευσης αλλά και της έδρας καθώς με την κίνηση που δρομολογείται η Coca Cola 3Ε θα ελέγχεται κατά 100% από την ελβετική Coca Cola HBC, η οποία μετατρέπεται έτσι σε holding του ομίλου και είναι σίγουρο ότι σε δεύτερη φάση θα συγχωνευθεί με την Coca Cola 3Ε.

Η μία μετά την άλλη (ΦΑΓΕ, Coca Cola), οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μεταφέρουν την έδρα τους από την Ελλάδα, με στόχο να μη βαρύνονται από το ρίσκο χώρας που επηρεάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα, την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και βεβαίως το χρηματοοικονομικό κόστος.


Σε conference call που πραγματοποίησε η διοίκηση της Coca Cola HBC, εκτίμησε ότι οι μέτοχοι θα ευνοηθούν από την εισαγωγή της μετοχής στο London Stock Exchange.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επιλογή της Ελβετίας ως έδρα της εταιρείας έγινε με βάση την οικονομική και φορολογική σταθερότητα της χώρας αφού το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι καλύτερα οργανωμένο.
Αναφορικά με τη φορολογία, η διοίκηση επέμεινε ότι δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω της μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό και δεν θα υπάρχουν κεφαλαιακά κέρδη από τη συναλλαγή.


Οπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό, στις αρχές του 2013 η εταιρεία θα τελεί υπό διαπραγμάτευση στη χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, με εισαγωγή στην κύρια αγορά και στην αναθεώρηση που θα γίνει το Μάρτιο στο δείκτη FTSE 100, στόχος είναι η μετοχή να συμπεριληφθεί στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της βρετανικής αγοράς.Οι όροι της πρότασης

Η εταιρεία Coca-Cola HBC AG, η οποία συστάθηκε από την Kar-Tess Holding και έχει έδρα την Ελβετία, υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca Cola Τρία Έψιλον, με αντάλλαγμα μετοχές.

Ειδικότερα, προσφέρεται μία μετοχή της Coca Cola HBC AG για κάθε μία μετοχή της Coca Cola Τρία Έψιλον ονομαστικής αξίας 1,01 ευρώ. Αναλυτικά, το αντάλλαγμα για την απόκτηση εκάστης μετοχής της Coca-Cola Hellenic, στο πλαίσιο των διαδικασιών υποχρεωτικής εξαγοράς και υποχρεωτικής εξόδου, θα είναι κατά την επιλογή του κατόχου αυτών είτε μία μετοχή της Coca-Cola HBC AG είτε αντάλλαγμα σε μετρητά ύψους €13,58 ανά μετοχή Coca-Cola Hellenic

Η Coca-Cola HBC AG έχει υποβάλει αίτηση στη United Kingdom Financial Services Authority (FSA) για την εισαγωγή όλων των υφιστάμενων και νέων μετοχών της Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία της Επίσημης Αγοράς (Official List) της UKLA και προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά κινητών αξιών του LSE, η οποία θα είναι και η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Coca-Cola HBC AG.

Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με την Coca-Cola HBC AG κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου είναι η Κar-Tess Holding, η μητρική αυτής Boval S.A. καθώς και τα συντονισμένα με αυτήν πρόσωπα.

Σκοπός της δημόσιας πρότασης

Σκοπός της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής της Coca-Cola HBC AG είναι να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης μέσω μιας νέας ελβετικής εταιρείας συμμετοχών.


Η Coca-Cola HBC AG θα ζητήσει συγχρόνως την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής είναι:
- να αντικατοπτρίσει καλύτερα τον διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Coca-Cola Hellenic μέσω της κύριας εισαγωγής (primary listing) της Coca-Cola Hellenic στο μεγαλύτερο και υψηλότερο σε εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο στην Ευρώπη με τον μεγαλύτερο αριθμό εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών,
- να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Coca-Cola HBC AG προς όφελος των κατόχων τους διά της κύριας εισαγωγής (primary listing) των μετοχών Coca-Cola HBC AG στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και να διευκολύνει την πιθανή ένταξη των μετοχών της Coca-Cola HBC AG στον FTSE 100 και
- να βελτιώσει την πρόσβαση της Coca-Cola Hellenic στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων και να αυξήσει την ευελιξία της στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής της.

Ποια είναι η Coca Cola ΗΒC - Ποιοι έχουν αποδεχθεί

• Η Coca-Cola HBC AG συστάθηκε από τη θυγατρική της Boval S.A., Κar-Τess Holding, προκειμένου να διευκολύνει τη συναλλαγή και δεν έχει δραστηριότητες, ούτε διαθέτει ουσιώδες ενεργητικό ή παθητικό πέραν αυτών που συνδέονται με τη συναλλαγή.


• Η Kar-Tess Holding έχει δηλώσει ότι θα προσφέρει τις μετοχές της Coca-Cola Hellenic που αντιπροσωπεύουν το 23,5% του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Coca-Cola Hellenic έναντι μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και οι λοιποί κάτοχοι μετοχών της Coca-Cola Hellenic.

Επιπροσθέτως, η The Coca-Cola Company, η οποία κατέχει μέσω θυγατρικών τις μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 23,4% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Coca-Cola Hellenic, και άλλοι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν μετοχές που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 37,2% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Coca-Cola Hellenic, έχουν δεσμευθεί ότι θα ανταλλάξουν μετοχές της Coca-Cola Hellenic με μετοχές της Coca-Cola HBC AG στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής.

Οι μέτοχοι αυτοί δεν αποτελούν πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους ή με την Kar-Tess Holding ή με την Coca-Cola HBC AG σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2(ε) του νόμου. Oι μέτοχοι αυτοί και η Kar-Tess Holding κατέχουν μετοχές της Coca-Cola Hellenic που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 60,7% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Coca-Cola Hellenic.

Απαιτείται αποδοχή της πρότασης από τουλάχιστον το 90% των μετοχών

Για να επιτευχθεί η διαγραφή των μετοχών της ΕΕΕΚ από το Χ.Α. θα πρέπει μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ο προτείνων να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 90% των μετοχών της εισηγμένης, ήτοι 326 εκατ. μετοχές, όπως αναφέρει η δημόσια πρόταση.


Εφόσον γίνει αυτό, θα κινηθεί η διαδικασία του squeeze out, δηλαδή της υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών που κατέχει η μειοψηφία. Αν αντίθετα μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης δεν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 90%, τότε δεν θα επιτευχθεί άμεσα ο στόχος της εξόδου των μετοχών της Coca Cola 3Ε από το Χρηματιστήριο Αθηνών.Η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της 3E επί της προαιρετικής δημόσιας πρότασης

Το διοικητικό συμβούλιο της Coca-Cola Hellenic αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι υποστηρίζει την προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών της Coca-Cola HBC AG έναντι μετοχών της Coca-Cola Hellenic.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Coca-Cola HBC AG, ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Hellenic, ανέφερε τα εξής:

'Η εν λόγω συναλλαγή είναι απολύτως εύλογη. Πρόκειται να ωφελήσει σημαντικά την εταιρεία και τους μετόχους μας και έχει τη στήριξη του διοικητικού μας συμβουλίου. Η εισαγωγή στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου και η πιθανή ένταξη στον FTSE 100 αντανακλούν τον διεθνή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων και της μετοχικής μας βάσης.

Θα μας δώσουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη βάση διεθνών επενδυτών και στη μεγαλύτερη σε εμπορευσιμότητα αγορά στην Ευρώπη, παρέχοντας ευελιξία για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξής μας με ανταγωνιστικούς όρους. Η ελληνική καταγωγή και κληρονομιά μας έκαναν τον όμιλο τόσο επιτυχημένο όσο είναι σήμερα.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε υπερήφανοι πρεσβευτές της Ελλάδας διεθνώς'.

Επιπλέον Πληροφορίες

Πηγές: euro2day.gr