Σε οδηγίες  προς τα μέλη του προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, καθώς προ ημερών αναρτήθηκαν στο σύστημα  τα σημειώματα του clawback για το α και β εξάμηνο του 2016. Ο κάθε πάροχος θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο. 

Το τελευταίο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης την τρέχουσα και να χρησιμοποιηθεί λογιστικά για την μείωση των εισοδημάτων για την χρήση την οποία αφορά (2016), εφόσον τα σημειώματα έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Συγκεκριμένα, οι διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από την Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Διεύθυνση ελέγχων Τμήμα Ζ') είναι οι κάτωθι:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α΄/24.11.2014), όπως ισχύουν από 1.1.2015, ορίζεται ότι πιστωτικό είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. Όπως διευκρινίστηκε με την παράγραφο 11.2.10 περ. α’ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/31.12.2014, επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης.  

Κατόπιν των ανωτέρω, για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια στη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2016), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενου φορολογικού έτους (π.χ. 2015), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013. Σημειώνεται ότι, τα ως άνω πιστωτικά τιμολόγια θα περιληφθούν στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών – προμηθευτών που θα υποβληθούν εντός του έτους έκδοσης των πιστωτικών αυτών τιμολογίων, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αφορούν έκπτωση για συναλλαγές προηγούμενου φορολογικού έτους. Τα πιστωτικά αυτά τιμολόγια καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία εντός του φορολογικού έτους του οποίου εκδίδονται και ειδικότερα στο μήνα που εξεδόθησαν (Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ.1191/12.08.2014).