Αυστηρότερους ελέγχους σε υποψήφιους δότες και δότριες σπέρματος και ωαρίων, ζητεί η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Με απόφαση του προέδρου της, καθηγητή Αριστείδη Αντσακλή, ο έλεγχος των δοτών σπέρματος και δοτριών ωαρίων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο αυτοσωματικά γονίδια υπολειπόμενου τρόπου κληρονομικότητας, αλλά και κοινές χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Για τις δότριες και δότες ελληνικής καταγωγής απαιτείται έλεγχος για φορεία α, β και δβ μεσογειακής αναιμίας, κυστικής ίνωσης και κλασικός κυτταρογενετικός έλεγχος. Για δότριες θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και για Fragile Χ.

Εφόσον πρόκειται για δότριες - δότες με καταγωγή από άλλη χώρα ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα μονογονιδιακά νοσήματα τα οποία υπάρχουν σε μεγάλη συχνότητα στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Επίσης, ο έλεγχος πρέπει να επεκτείνεται και στα γενετικά νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο οικογενειακό ιστορικό της δότριας ή του δότη.

Η δωρεά σπέρματος αποτελεί μια πράξη γενναιοδωρίας και κοινωνικής προσφοράς. Είναι εθελοντική και δεν αμείβεται, σύμφωνα με τον νόμο 3305/2005.

Οι δότες σπέρματος αποζημιώνονται μόνο για τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης και κάθε θετική ζημία τους για την παρουσία τους στην Τράπεζα Σπέρματος ,προκειμένου να διενεργήσουν τη λήψη του σπέρματος.

Δότρια

Για να γίνει δεκτή μια γυναίκα σε ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων πρέπει να έχει ηλικία από 19 έως 35 ετών, να είναι υγιής, μη καπνίστρια και να μην υπάρχει προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό γενετικών ασθενειών.

Βάσει του νόμου, η δότρια λαμβάνει ένα ποσό ως αποζημίωση για την τυχόν απώλεια ημερών εργασίας της, τις μετακινήσεις και άλλα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κύκλου στον οποίο συμμετέχει, το οποίο έχει προσδιοριστεί εκ του νόμου έως 1.200 ευρώ.

Το κόστος των εξετάσεων και των φαρμάκων της δότριας το καλύπτει το ζευγάρι που θα κάνει χρήση των ωαρίων.

Ενδιαφέρον

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα δωρεάς ωαρίων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι περίπου 100 γυναίκες εντάσσονται ετησίως σε πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων κάθε μονάδας.

Κάθε δωρήτρια μπορεί να δωρίσει τα ωάριά της συνολικά έως και δέκα φορές, ενώ σε ετήσια βάση η προσφορά ωαρίων επιτρέπεται έως και δύο φορές.

Δημ.Κ.