Αναπληρωτής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Παίδων ΜΗΤΕΡΑ