Τα δικά σας σχόλια

Ι.Σ. Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ναι αλλά η βιοψία γράφει στο τέλος ότι Μορφολογικά είδη κακοήθειας τεκμηριώνται μερικώς στις εξετασθεισες τομες.