Ίδρυση Σωματείου Συλλόγου

Τα βασικά βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για να ιδρύσουν ένα σωματείο, είναι τα εξής:Απαιτούνται για την ίδρυση 20 ενήλικα μέλη...

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015, 12:03
Τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015, 10:30

Διαχειριστής

Τα βασικά βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για να ιδρύσουν ένα σωματείο, είναι τα εξής:

Απαιτούνται για την ίδρυση 20 ενήλικα μέλη. Τα είκοσι αυτά μέλη, που ονομάζονται ιδρυτικά, συγκεντρώνονται και αποφασίζουν τα βασικά στοιχεία ενός καταστατικού, δηλαδή τις δράσεις και τους σκοπούς αυτού, απευθύνονται στη συνέχεια σε ένα δικηγόρο για να συντάξει το καταστατικό του σωματείου τους και την ιδρυτική πράξη αυτού, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη. Ταυτόχρονα, ορίζουν κάποιους από αυτούς ως προσωρινή διοίκηση, που σκοπό έχει να διεκπεραιώσει αυτά που χρειάζονται για τη νόμιμη σύσταση του σωματείου.

Το καταστατικό πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, όσα ο Αστικός Κώδικας ορίζει για το περιεχόμενό του (επωνυμία, έδρα, σκοπός, είσοδος και δικαιώματα μελών, γενική συνέλευση, κ.λ.π., πόρους κλπ)

Στη συνέχεια, κατατίθεται το υπό έγκριση καταστατικό, η ιδρυτική πράξη και ο κατάλογος των μελών της προσωρινής διοίκησης (εφόσον αυτή έχει γίνει σε ξεχωριστό έγγραφο), στο αρμόδιο κατά τόπο και καθ΄ ύλη δικαστήριο.

Ο αρμόδιος δικαστής , αφού ελέγξει ότι όλα έχουν γίνει τυπικά νόμιμα, επικυρώνει το καταστατικό και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψής του στον Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει η απόφαση να κοινοποιηθεί και στον Περιφερειάρχη.
Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα, δηλαδή «γεννιέται» με την καταχώρισή του στα βιβλία του οικείου καθ’ ύλην δικαστηρίου.

Το εγκεκριμένο καταστατικό κοινοποιείται στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα και κατατίθεται αρμοδίως.

H διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω (εκτός από το στάδιο της ιδρυτικής πράξης) πρέπει να ακολουθείται και κάθε φορά που γίνεται τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4055/2012, για τη σύσταση σωματείου, την τροποποίηση καταστατικού σωματείου και τη διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο.

Εάν υφίσταται σωματείου και έχει κριθεί απαραίτητη η τροποποίηση του καταστατικού του, οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία τροποποίησης είναι οι εξής:

1. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο –Τμήμα Εκουσίας δικαιοδοσίας (από δικηγόρο).

Μαζί με τα σχετικά δικόγραφα κατατίθενται τα εξής έγγραφα:

α. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για την απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού, για την οποία συνήθως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
β. Ισχύον καταστατικό
γ. Τροποποιημένο (και συνήθως κωδικοποιημένο) καταστατικό
δ. Πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου
ε. Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου περί ύπαρξης μεταβολών του σωματείου.

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η τροποποίηση του σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια.
Επίσης, περίληψη της τροποποίησης του καταστατικού δημοσιεύεται στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και σε μία εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Μαίρη Δαχτάρη
Δικηγόρος
κιν: 6944622030
e-mail: [email protected]

ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ