Με την ευκαιρία αυτή ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε ότι η σημασία του κλάδου των Καλλυντικών είναι δεδομένη και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο. Η αξία της αγοράς των καλλυντικών ξεπερνάει το 72,5 δισ. ευρώ μόνο στην Ευρώπη, πολύ υψηλότερα τόσο από την αντίστοιχη αγορά των ΗΠΑ (περίπου 50 δισ.) όσο και από εκείνη της Κίνας (32 δισ.). Μόνο στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περίπου 1,7 εκατ. εργαζομένους.

Στην Ελλάδα σήμερα ο κλάδος των καλλυντικών και των αρωμάτων, όπως άλλωστε και στο σύνολο του εμπορίου, έχει δοκιμαστεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την οικονομική κρίση. Βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων ομαδοποιημένων Ισολογισμών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ανάκαμψη του κλάδου αποδεικνύεται πρόσκαιρη ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος όπως και τα EBITDA συρρικνώνονται ραγδαία κατά 28,2% και 22,1% αντίστοιχα, εξέλιξη αν μη τι άλλο ενδεικτική του μεγέθους των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στη δραστηριότητα των καλλυντικών. Εντούτοις, και εξαιτίας της δυναμικής που έχει αναπτύξει στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο υποκλάδος, η μείωση του κύκλου εργασιών του στην περίοδο 2016/2013 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,2% - 2,5%, αναδεικνύοντας τις αντιστάσεις αλλά παράλληλα και τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του.

Φυσικά οι προκλήσεις για τον κλάδο παραμένουν: Η οικονομική ύφεση και η αβεβαιότητα επιμένουν όπως και η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης διαμορφώνοντας ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών συμπιέζουν τα περιθώρια κερδοφορίας, όπως άλλωστε και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός.

Ωστόσο, ο κλάδος έχει αναπτύξει τη δυναμική του, έχει στιβαρά θεμέλια και μπορεί να αναδείξει τα δυνατά του σημεία (υψηλή πιστότητα-brand loyalty, ισχυρή παρουσία εγχώριων παραγωγών στο εξωτερικό, οργανωμένο δίκτυο διανομής στη χώρα) και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται (αύξηση εξαγωγών και βαθμού διείσδυσης σε ξένες αγορές, ανάπτυξη νέων, μοναδικών φυτικών προϊόντων βάσει των εγχώριων πρώτων υλών κλπ).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι κοινές δράσεις που πρόκειται να αναπτύξουν οι δύο φορείς θα είναι προς:

  • Στην προώθηση της αμοιβαίας προσπάθειας σε όλους τους τομείς για την κατοχύρωση, διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών μας.
  • Στην κατεύθυνση ανάπτυξης της ενότητας και της μαζικότητας της εκπροσώπησης των δύο Οργανώσεων.
  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπούμε, ιδιαίτερα στους τομείς επαγγελματικών και οικονομικών συνεργασιών, διοίκησης, επιχειρηματικότητας, επιμόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης κλπ.
  • Στην συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων των κλάδων μας και την κατάρτιση προτάσεων προώθησής τους.
  • Στην προώθηση και να ενθάρρυνση της  ανάπτυξης συνεργατικών οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων μεταξύ των μελών μας.
  • Στην  συνεργασία για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, την αύξηση της απασχόλησης και την προστασία και ενημέρωση του κοινού.