Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) και συνοδού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια οκτώ χιλιάδων (8.000) εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2, πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ..

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι της τάξεως των 109.000,00 ευρώ (0% Φ.Π.Α.). 

Τα service και τα ανταλλακτικά του συνοδού εξοπλισμού- μηχανήματος θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος θα πρέπει να παρασχεθεί τεχνική υποστήριξη είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως εντός οκταώρου (8) και στην περίπτωση που δεν επιδιορθωθεί η βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο μηχάνημα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 25-7-2022.