Ο ρυθμός εξόφλησης των οφειλών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, παραμένει ιδιαιτέρως προβληματικός.

Μέχρι πριν δύο μήνες περίπου, το πρόβλημα εστιαζόταν κυρίως στην αδυναμία εξόφλησης αυτών, επειδή η τελευταία νομιμοποιητική πράξη προμηθειών, είχε γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2021. Τελευταία όμως και, ειδικά μετά την 21η Ιουλίου 2022 όταν ψηφίστηκε νέα νομιμοποιητική πράξη, δίνοντας τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών οφειλών έως και την ημερομηνία αυτή (21/7/2022), θα περίμενε κανείς την ομαλοποίηση της εξόφλησης των προμηθευτών ιατρικών υλικών. Αντ' αυτού όμως, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα προβληματική σε τρία στρατιωτικά νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα το ΝΝΑ, το 401 ΓΣΝΑ και το 424 ΓΣΝΕ, μετά βίας ενταλματοποιούν προς πληρωμή τιμολόγια του 2020!. Σε αντίθεση με αυτά, τόσο το 251 ΓΝΑ  όσο και το ΝΙΜΤΣ, εξοφλούν ήδη τιμολόγια Μαρτίου 2022.

Το πρόβλημα φαίνεται να οφείλεται σε μη πληρωμή οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τα 3 αυτά στρατιωτικά νοσοκομεία, για αποζημίωση ιατρικών πράξεων. Η λύση φαίνεται να περνάει μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών  χρηματοδοτώντας τα τρία νοσοκομεία είτε άμεσα είτε μέσω του ΕΟΠΥΥ.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί για πόσο ακόμα χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν οι προμηθευτές ιατρικών υλικών να προμηθεύουν τα νοσοκομεία χωρίς να πληρώνονται.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαδικασία «νομιμοποίησης» προμηθειών ιατρικών υλικών στα νοσοκομεία (όχι μόνο στα στρατιωτικά αλλά και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ) που λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, οφείλεται στην αδυναμία εφαρμογής των νομίμως προβλεπομένων διαδικασιών, ώστε να είναι αχρείαστες οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες «νομιμοποίησης», δυσχεραίνοντας έτσι την εξόφληση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων.

Στο 1,1 δισ. οι συνολικές οφειλές (Δημόσια Νοσοκομεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ)

Οσον αφορά το σύνολο των οφειλών (εκτός των ατιμολόγητων υλικών) πληροφορίες υποστηρίζουν ότι έχουν ξεπεράσει το 1,1 δισ. ευρώ. Οι καθυστερήσεις των πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία φτάνουν πια και τους 12 μήνες, ενώ στα στρατιωτικά αγγίζουν την διετία.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η οφειλή για τις μεν εταιρείες υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα της παράδοσης, ενώ για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά το τρίμηνο.

Πληροφορίες λοιπόν, μας λένε ότι τα δημόσια νοσοκομεία, έχουν "καταφέρει" να αυξήσουν τις οφειλές τους κατά μέσο όρο στους 10 μήνες (300 ημέρες), φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις να εξοφλούν οφειλές που υπερβαίνουν το ένα έτος.

Ατιμολόγητα Υλικά αξίας 50 εκατ. ευρώ

Ιατροτεχνολογικά υλικά αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στα νοσοκομεία της χώρας χωρίς τιμολόγια. Σύμφωνα με το ΠΔ.113 του 2011, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης από τα νοσοκομεία. Όμως αρκετά υλικά, παραγγέλνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και άρα η προμήθειά τους είναι ατιμολόγητη.

Οπως έγινε κατανοητό, τα ατιμολόγητα υλικά αφορούν είδη που παραγγέλνονται με τη διαδικασία του επείγοντος για άμεση χρήση (πχ χειρουργεία) και για τα οποία μεσολαβεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δοθεί η επίσημη παραγγελία προς τον προμηθευτή, ώστε να ακολουθήσει η τιμολόγησή τους. Και όλα αυτά τη στιγμή που το κράτος ζητά αποδείξεις από όλους και μάλιστα στην αντίθετη περίπτωση τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι τσουχτερα

Μολονότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας έχουν δείξει στο παρελθόν ενδιαφέρον για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, δεν έχουν δοθεί ακόμα λύσεις. Το πρόβλημα εμφανίζεται αυξημένο σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, ενώ σε κάποια άλλα είναι αμελητέο.

Επίσης, ενώ μέσα στο Καλοκαίρι είχε γίνει συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όταν η τελευταία είχε δώσει διαβεβαιώσεις για συνάντηση με τους διοικητές των "προβληματικών " νοσοκομείων, ακόμη δεν έχει γίνει. Την ίδια στιγμή, αγνοείται η τύχη των ατιμολόγητων υλικών.

Νόμος-Το ρίσκο της στοχοποίησης

Υπάρχει πλήρης καταστρατήγηση της πληρωμής τόκων «χωρίς όχληση», λένε παράγοντες της αγοράς. Και εξηγούν:

Στον Ν. 4152/2013 ενσωματώθηκε στις 9.5.2013 στην ελληνική νομοθεσία η Oδηγία 2011/7/ΕΕ της 16.11.2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», η οποία έχει εφαρμογή μεταξύ άλλων σε όλες τις προμήθειες ιατρικών υλικών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, των Νοσοκομείων ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ. Mε τον νόμο αυτό καταργήθηκε το ΠΔ 166/2003 (οδηγία 2000/35/ΕΚ), το οποίο όμως θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται σε όσες συμβάσεις έχουν υπογραφεί πριν από τις 9.5.2013.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τον νέο νόμο και τον διαφοροποιούν σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς του ΠΔ 166/2003, είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες :
α. Αυξάνεται το ύψος του τόκου υπερημερίας («νόμιμος τόκος υπερημερίας»), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: επιτόκιο αναφοράς + 8 μονάδες (προηγουμένως οριζόταν στις 7 μονάδες).
β. Το επιτόκιο αυτό είναι υποχρεωτικό για όλες τις Δημόσιες Αρχές (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, δηλ. Νοσοκομεία κλπ), οι οποίες δεν μπορούν πλέον να παρεκκλίνουν από αυτό.
γ. Η προθεσμία πληρωμής και η έναρξη της τοκοφορίας, όσον αφορά ειδικά τα Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, παραμένει στις 60 ημέρες από την παραλαβή των υλικών.
δ. Η μέγιστη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής των υλικών (δηλ. της παραλαβής και της σύνταξης των σχετικών πρωτοκόλλων) δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.
ε. Κάθε όρος σε σύμβαση ή πρακτική που αποκλείει τη χρέωση τόκων για την καθυστέρηση της πληρωμής και την αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης θεωρείται ότι έχει «κατάφωρα καταχρηστικό χαρακτήρα» και επομένως είναι άκυρος.

Οι προμηθευτές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των δημόσιων νοσοκομείων έχουν καταφύγει, υπό το ρίσκο της στοχοποίησης, σε ορισμένες περιπτώσεις στη δικαιοσύνη, ζητώντας εφαρμογή του Ν. 4152/2013, επιτυγχάνοντας την έντοκη εξόφληση των οφειλών τους με, το προβλεπόμενο από τον νόμο, ετήσιο επιτόκιο 8%!.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
44.000 έτρεξαν, περπάτησαν και στήριξαν τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού
Θεσσαλονίκη: Ογκολόγος ζητούσε φακελάκι έως 1.500 ευρώ από καρκινοπαθείς για επίσπευση χειρουργείου
Τρόποι να βελτιώσουμε τη μνήμη μας