Σε πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας έχει προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας (υπ’ αρ. Πρωτ: 44481) για την παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς των δειγμάτων ανίχνευσης κορωνοϊού από Δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής προς το « Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)(ή όπου αλλού υποδειχθεί) για την κάλυψη αναγκών ασθενών με συμπτώματα της νόσου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 ευρώ) για έξι μήνες και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης επιπλέον έξι μηνών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (180.000 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η προσεχής Δευτέρα στις 24/10/2022.