Την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για τα φάρμακα που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών για το έτος 2022, περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο για τη σύμβαση με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο άρθρο 4 της τροπολογίας, η οποία παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, αναφέρονται τα εξής:

"1. Για το έτος 2022 εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα της θεραπευτικής ομάδας των ηπαρινών για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας, και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου". Ο κλειστός προϋπολογισμός του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του "Παπαγεωργίου".

2. Για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.12.2022 το ύψος του προϋπολογισμού της παρ. 1 ορίζεται ως εξής:

α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ,

β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (12.600.000) ευρώ και

γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το "Παπαγεωργίου", σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Στα ποσά του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

3. Τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, ήτοι κατά την 31η.12.2022. Το ποσό της υπέρβασης, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω, επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη".

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
"Λαϊκό": Για πρώτη φορά, ράντζα στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων
Εντοπίστηκαν εκατοντάδες νέα γονίδια που συνδέονται με τη διαταραχή χρήσης καπνού
Ασκήσεις για να κρατάτε σε φόρμα τον εγκέφαλο