Αλλαγές στον τρόπο που εκτιμούμε τη νοημοσύνη μας (και τη συναισθηματική), καταγράφονται με το πέρασμα των ετών. Στις πιο νέες ηλικίες, οι άνδρες δηλώνουν πιο ευφυείς από τις γυναίκες, εικόνα η οποία ανατρέπεται στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Brain and Behavior, την οποία υπογράφει η Βαΐτσα Γιαννούλη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει, στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει την αυτοεκτιμώμενη νοημοσύνη, σωματική ελκυστικότητα, υγεία, γενική αισιοδοξία και λειτουργική μνήμη, τόσο σε νέους, όσο και σε πιο ηλικιωμένους.

Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα δικά τους, καθώς και τα συναισθήματα των άλλων, ενώ λειτουργική μνήμη είναι το σύνολο των διαδικασιών που επιτρέπουν την προσωρινή αποθήκευση και τον χειρισμό των πληροφοριών για να εκτελούμε περίπλοκες γνωστικές εργασίες (κατανόηση της γλώσσας, ανάγνωση, μαθηματικές δεξιότητες, εκμάθηση).

Μελετήθηκαν συνολικά 159 νέοι και 152 ηλικιωμένα άτομα μέσης ηλικίας 71 ετών, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε τεστ αυτοεκτιμώμενης νοημοσύνης, καθώς και σε ερωτήσεις σχετικά με τις υπό εξέταση μεταβλητές. Με δεδομένο ότι η λειτουργική μνήμη είναι ένας ισχυρός παράγοντας εκτίμησης της νοημοσύνης, η νευροψυχολογική αξιολόγηση περιλάμβανε τη μέτρησή της μέσω ειδικών επιστημονικών "εργαλείων".

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως οι νεαροί άνδρες είχαν βαθμολογήσει τον δείκτη νοημοσύνης τους (IQ) και τη συναισθηματική νοημοσύνη υψηλότερα από τις νεαρές γυναίκες.

Το μοτίβο αυτό δεν επαναλήφθηκε στους ηλικιωμένους, στους οποίους βρέθηκαν το ακριβώς αντίθετο: οι ηλικιωμένες γυναίκες ανέφεραν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (και συναισθηματικής) σε σύγκριση με τους άνδρες.

Οι συσχετισμοί έδειξαν σε όλους τους συμμετέχοντες πως όσο υψηλότερα βαθμολογούσαν τον δείκτη νοημοσύνης τους, τόσο υψηλότερη ήταν και η βαθμολογία της συναισθηματικής αντίληψης. Σύμφωνα με την κ. Γιαννούλη, για πρώτη φορά εντοπίζεται μία αντιστρόφως ανάλογη διαφορά μεταξύ φύλων και ηλικιών.

Πηγές:
Brain and Behavior