Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάβασης ειδικευόμενων ιατρών σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού για άσκηση, προβλέπονται σε σημερινή εγκύκλιο της Μίνας Γκάγκα.

Στην εγκύκλιο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή στον φορέα που υπηρετούν, αίτηση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Έγκριση του Διευθυντή του Τμήματος στο οποίο εκπαιδεύεται ο ιατρός.
  • Πρόσκληση από το Διευθυντή της μονάδας υποδοχής, από την οποία θα προκύπτει το αντικείμενο της εκπαίδευσης, η χρονική διάρκεια αυτής, καθώς και ότι η μονάδα αυτή είναι αναγνωρισμένη για χορήγηση άσκησης στην ειδικότητα που ασκείται ο ιατρός.

Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ή του φορέα, που λαμβάνεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται απευθείας στο ΚΕ.Σ.Υ.

Η εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. αποστέλλεται στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή φορέα, προκειμένου ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος, αντίστοιχα, να εκδώσει απόφαση έγκρισης μετάβασης του ειδικευομένου ιατρού σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού.

Για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευομένων στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται κάθε φορά.

Για το ελάχιστο χρονικό όριο της μετάβασης και άσκησης των ειδικευομένων στο εξωτερικό και κατά ειδικότητα αποφαίνεται το ΚΕ.Σ.Υ.

Οι ιατροί συνεχίζουν να λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι.

Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλουν στο ΚΕ.Σ.Υ. πιστοποιητικό σχετικά με την ανωτέρω άσκηση.

Για τους ειδικευόμενους ιατρούς που θα υποβληθεί εισήγηση από το ΚΕ.Σ.Υ. μετά τη δημοσίευση της παρούσας, θα επιστραφούν τα σχετικά δικαιολογητικά στο νοσηλευτικό ίδρυμα ή στον φορέα που υπηρετούν για την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τι γίνεται με τις 400 δόσεις αντιοφικών ορών;
Συμβουλές για μαγειρική χωρίς αλάτι
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών στην Ακρόπολη