Στο ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU περνά το έργο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 82 πιστοποιημένες ιαματικές πηγές.

Το Global Wellness Institute έχει εκτιμήσει ότι περίπου το 7% όλων των εγχώριων και διεθνών ταξιδιών είναι ταξίδια ιαματικού τουρισμού και τουρισμού υγείας. Παράλληλα, σε έρευνα που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και ομάδα ερευνητών, είχε διαπιστώσει ότι, ο ιατρικός τουρισμός και ο ιαματικός τουρισμός μπορούν συνολικά να προσθέσουν στο ΑΕΠ της Ελλάδος 13,6 δισ. ευρώ, καθώς και 173.000 νέες θέσεις εργασίας σε διάστημα πέντε χρόνων.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν

Η δημόσια δαπάνη του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 28.321.600,00 ευρώ και κατανέμεται ως εξής: 2023 - 11.328.640,00 ευρώ, 2024 - 8.496.480,00 και 2025 - 8.496.480,00 ευρώ. 

Ο σχεδιασμός

Το έργο «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών» εντάσσεται στα έργα τουριστικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου. Στηρίζεται στην αξιοποίηση των ιαματικών πόρων της χώρας, με τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Μετά από την συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, του Υπουργείου Τουρισμού και όλων των αρμόδιων φορέων εκδόθηκε ΥΑ 2704/2018 - ΦΕΚ 603/Β/22-2-2018 που αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού για τη χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας όπως ακριβώς συμβαίνει και με όλα τα άλλα τουριστικά καταλύματα.

Η προσπάθεια για την αδειοδότηση νέων ιαματικών πηγών με βάση τις σύγχρονες πλέον προδιαγραφές θα ενισχύσει τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αναδεικνύουν τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας και αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού πολιτισμού, του φυσικού τοπίου, των προϊόντων, γεύσεων κ.λπ. που συνθέτουν την ταυτότητα της περιοχής. Ταυτόχρονα, αναζητείται η διασύνδεση με τοπικούς υλικούς και άυλους πόρους με ιαματικό ενδιαφέρον, όπως αρχαίες ή παραδοσιακές πρακτικές, φυτά και δάση της περιοχής, ειδικά χαρακτηριστικά ύδατος και μεταλλικών στοιχείων κ.λπ. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία και ανάδειξη επενδυτικών σχεδίων ιαματικού τουρισμού σε περιοχές με μειωμένη τουριστική κίνηση που διαθέτουν ιαματικούς πόρους, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην προσέλκυση τουριστών και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση, ανατέθηκαν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) καθήκοντα υλοποίησης για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την υλοποίηση παρεμβάσεων τεχνικής φύσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση υποδομών τουρισμού, καθώς επίσης, και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Ροδόχρους ακμή: Συμβουλές για τη διαχείριση εξάρσεων
Σύνοδος κορυφής G7: Προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες
Επικίνδυνη σχέση CoViD με λιπώδη νόσο του ήπατος μεταβολικής αιτιολογίας [ελληνική μελέτη]