Το μοντέλο ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ισπανία, στην οποία λειτουργεί ο τοπικός συντονιστής μεταμοσχεύσεων, με πολύ καλά αποτελέσματα στη δωρεά οργάνων, υιοθετεί το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για 26 γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε νοσοκομεία και στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), προκειμένου να συντονίζουν το έργο της δωρεάς οργάνων.

Το έργο εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Υγείας, με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ, έναρξη την 1η Απριλίου 2024 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2025. Στο διάστημα αυτό, θα υπάρξει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του νέου θεσμού.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού Υγείας, ο θεσμός του τοπικού συντονιστή μεταμοσχεύσεων βασίζεται στο πρότυπο άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων.

Οι συντονιστές είναι γιατροί ή νοσηλευτές. Το έργο τους συνίσταται στην καταγραφή και στον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών με βαρύτατες εγκεφαλικές βλάβες και στην παρακολούθησή τους ως δυνητικά εγκεφαλικά νεκρών ασθενών εντός του νοσοκομείου.

Έχουν, επίσης, ως αρμοδιότητα την καταγραφή των εγκεφαλικών θανάτων, τη συντήρηση και προετοιμασία του δυνητικού δότη οργάνων, την επικοινωνία με την οικογένειά του για τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και το σύνολο της επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και τις μονάδες μεταμοσχεύσεων για τον συντονισμό της αφαίρεσης των οργάνων.

Οι συντονιστές καταγράφουν παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να δυσχεραίνουν την ανεύρεση και αξιοποίηση δυνητικών δοτών και των προσφερόμενων μοσχευμάτων και προτείνουν κατάλληλες λύσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου με 26 γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων ή και νοσηλευτές. Οι 20 από αυτούς θα τοποθετηθούν σε δημόσια νοσοκομεία, όπου θα ασκούν τον ρόλο του συντονιστή.

Οι υπόλοιποι θα τοποθετηθούν στον ΕΟΜ, θα υποστηρίζουν τους συντονιστές στο καθημερινό τους έργο. Θα αποτελέσουν, δε, τον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των συντονιστών, του ΕΟΜ και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες αναζήτησης και διαχείρισης περιπτώσεων δυνητικών δοτών.

Παράλληλα, θα υποστηρίζουν τους κεντρικούς συντονιστές του Οργανισμού, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι κυρίως με τη διαχείριση των περιστατικών σε εξέλιξη και των λοιπών αρμοδιοτήτων του ΕΟΜ.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, μία σειρά απαραίτητων δράσεων υποστήριξης της εφαρμογής του θεσμού των συντονιστών μεταμοσχεύσεων: εκπαίδευση, ημερίδες ενημέρωσης - επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων επαγγελματιών Υγείας, εκπόνηση εγχειριδίων - οδηγών άσκησης των καθηκόντων του συντονιστή, προμήθεια απαραίτητων συσκευών, τεχνική - πληροφοριακή υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία δεδομένων δωρεάς.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Καρκίνος μαστού: Η τεχνητή νοημοσύνη πιθανόν θα συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης βιοψιών
Καρκίνος προστάτη: Βιοδείκτης αντί βιοψίας και μαγνητικής τομογραφίας [μελέτη]
Β. Πενταφράγκας: Κίνητρα και όχι αντικίνητρα για τα γενόσημα