Προειδοποίηση για λύση συμβάσεων με τους εργαστηριακούς γιατρούς που βρίσκονται σε κινητοποίηση, απευθύνει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σε ανακοίνωση της αρμόδιας Διεύθυνσης επισημαίνεται πως στο άρθρο 69 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου 5102/24, "προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων παρόχων σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ".

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, "οι συμβάσεις παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι αρνούνται την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ κατά παράβαση των όρων των συναφθεισών συμβάσεων και της υπό στοιχεία ΓΠ 80157/31.10.2018 κοινής απόφασης των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα 'Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ' (Β΄4898) λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ και οι πάροχοι αποκλείονται της δυνατότητας σύναψης νέας σύμβασης για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης".

Η λύση της σύμβασης διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συμβάσεων.

Κατόπιν αυτών, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καλεί τους συμβεβλημένους παρόχους, να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους των συμβάσεων με τον Οργανισμό και την κείμενη νομοθεσία, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του.

Τέλος ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ ότι σε περίπτωση άρνησης παροχής υπηρεσιών ή μη εκτέλεσης παραπεμπτικών, μπορούν να ενημερώνουν ηλεκτρονικά τη Δ/νση
Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στο e-mail: [email protected] προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Με ποιους τρόπους προσπαθούν οι Έλληνες να κόψουν το κάπνισμα [πίνακας]
Η MSD ανταγωνίζεται την Pfizer στην αγορά εμβολίων για τον πνευμονιόκοκκο μετά την έγκριση του FDA
Πολλαπλούν μυέλωμα: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια