Χωρίς οικονομική συμμετοχή από τους πολίτες είναι οι δράσεις του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων "Σπύρος Δοξιάδης".

Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση και δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές 1 έως 3 ευρώ ανά συνταγή, που θεσπίστηκαν πρόσφατα για εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε σημερινή εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην εγκύκλιο, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Προβλέπεται ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στις δράσεις και διενεργούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μηδενική.

Συνεπώς, προκύπτει σαφώς ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τις ωφελούμενες.

Προσέτι, ρητά προβλέπεται ότι στις δαπάνες των δράσεων δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής και το μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω Προγράμματος εκφεύγει του πλαισίου των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με παρόχους Υγείας, με αποτέλεσμα να αποκλείεται για τις δράσεις αυτές η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 5102/2024.

Ειδικότερα, στις δράσεις αυτές δύνανται να συμμετέχουν συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί και πάροχοι υπηρεσιών Υγείας.

Τα ποσά που καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ στους παρόχους, με βάση την ως άνω διαδικασία, είναι διακριτά από εκείνα που καταβάλλονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας και των, δυνάμει αυτού, σχετικών συμβάσεων, καθόσον προέρχονται από τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος, εν συνεχεία, κατανέμεται στους ιατρούς και παρόχους, με βάση τις προβλεπόμενες ειδικώς, στους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις τιμές αποζημίωσης, ανά ιατρική πράξη/εξέταση επί των αριθμό αυτών.

Επομένως, και με δεδομένο ότι οι όροι και διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος "Σπύρος Δοξιάδης", όπως και οι τιμές αποζημίωσης και η διαδικασία καταβολής των σχετικών δαπανών προβλέπονται σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εξειδικεύεται περαιτέρω με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται στο πλαίσιο ειδικότερων συμβάσεων, μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων υγείας/ιατρών.

Καθίσταται σαφές ότι οι εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόληψης με την ονομασία "Σπύρος Δοξιάδης" συνεχίζουν να παρέχονται δωρεάν στις δικαιούχους, και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 25 του ν. 5102/2024.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πώς μας ωφελεί η αγκαλιά
Yπέρηχος καρδιάς: Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι του
Πού θα γίνουν τη Δευτέρα δωρεάν rapid tests από τον ΕΟΔΥ