Νεα έρευνα έδειξε ότι η καρδιοπάθεια επηρεάζει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες.

Περισσότερο από το ένα τρίτο (37%) 237 μουμιών από 7 διαφορετικούς πολιτισμούς που απλώνονται σε 4.000 χρόνια εμφάνιζαν αποφραγμένες αρτηρίες, έδειξαν αξονικές τομογραφίες.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχουν εγγενή κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης..

Ο  Dr. Randall Thompson, δήλωσε ότι οι ερευνητές ανακάλυψαν αρτηριοσκλήρυνση σε όλες τις χρονικές περιόδους πριν το 2.500 π.Χ σε άντρες και γυναίκες, στους 7 πολιτισμούς που μελέτησαν, σε προνομιούχους και μη.

Τα στοιχεία ενισχύουν προηγούμενες παρατηρήσεις ότι η καρδιόπαθεια δεν είναι πάθηση που οφείλεται μόνο στον σύγχρονο τρόπο ζωής

Οι μούμιες προήλθαν από διάφορα σημεία και πολιτισμούς του πλανήτη, όπως αρχαία Αίγυπτο, αρχαίους Περουβιανούς, αρχαίους Βολιβιανούς.

Τα περισσότερα περιστατικά έδειχναν πρώιμη καρδιοπάθεια, που συχνά εμφανίζεται στις αξονικές τομογραφίες των ασθενών στις ημέρες μας.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο European Heart Journal.

 

Πηγές:
European Heart Journal.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Κινητοποιήσεις εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης - Συνάντηση με τον Δ. Βαρτζόπουλο
Σε άνοδο τα περιστατικά καρκίνου του πέους
Περισσότερα Κέντρα Υγείας, με λιγότερο προσωπικό [πίνακες]