Τηλ. 2284 0 92 222, [email protected], ΠΑΡΟΣ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ