Του Δημήτρη Καραγιώργου

Από τον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί η επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ.

Έργο της θα είναι να αξιολογεί υφιστάμενες και νέες συμβάσεις και να διαπραγματεύεται μειώσεις τιμών, ακόμη και εκπτώσεις (rebate) σε περίπτωση υπερβάσεων από τους προϋπολογισμούς.

Η σχετική απόφαση έχει υπογραφεί από τον αρμόδιο υφυπουργό κ Αντώνη Μπέζα και αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η επιτροπή είναι επταμελής και η στελέχωσή της αναμένεται να γίνει με νέα υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται.

Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, προκειμένου να διαπραγματεύεται με όλους τους συμβαλλόμενους παρόχους τις αμοιβές τους, τους όρους των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, τις τιμές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρμάκων.

Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού τη διατήρηση ή την τροποποίηση όλων των ανωτέρω.

Έργο

Όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση, το έργο της είναι αναλυτικά το εξής:

Η διαπραγμάτευση και τυχόν αναθεώρηση των ισχυουσών τιμών αποζημίωσης στην παροχή υπηρεσιών υγείας, νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, θεραπειών στα υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προς το συμφέρον του Οργανισμού και των δικαιούχων.

Η διαπραγμάτευση τιμολογιακής πολιτικής και συμφωνιών κάθε είδους, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, με γνώμονα το συμφέρον του Οργανισμού και των δικαιούχων του, προκειμένου να παρέχονται βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, οικονομικά αποδοτικότερες, βάση ποιοτικών κριτηρίων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και διαπίστευσης, περισσότερες επιλογές στους δικαιούχους και περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στη διαμόρφωση των υπηρεσιών υγείας.

Η διαπραγμάτευση ποσοστού έκπτωσης στην αποζημίωση της τιμής του φαρμάκου με τους αρμόδιους φορείς, αναλογικά με τον όγκο στις πωλήσεις, λαμβανομένου υπόψη και κριτηρίων όπως, η φερεγγυότητα του παρασκευαστή, η δραστικότητα, η αξιοπιστία, η ποσότητα κυκλοφορίας του στην αγορά, το κλινικό όφελος, η θεραπευτική αξία, η αποτελεσματικότητα, η τιμή.

Η διαπραγμάτευση με τους αρμοδίους φορείς και επιχειρήσεις, ποσοστού έκπτωσης στην αποζημίωση υγειονομικού υλικού, ιατρικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επί των τιμών, ως ορίζονται στο Παράρτημα του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Υγείας.

Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε διεθνές επίπεδο (όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, ομόλογές της επιτροπές), αποσκοπώντας στην ενεργό συμμετοχή της χώρας, στον προβληματισμό και στη διαπραγμάτευση στα διεθνή fora και εξασφαλίζοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο, την κατάλληλη ενημέρωση, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τον τομέα της διαπραγμάτευσης.

Κριτήρια 

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαπραγματεύεται με τους συμμετέχοντες στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως, ο γεωγραφικός προσδιορισμός, η κλινική αποτελεσματικότητα, η προσφορά και η ζήτηση, η ποιότητα, η ποσότητα, το θεραπευτικό όφελος, ο όγκος πωλήσεων, η φερεγγυότητα, η δραστικότητα, η αξιοπιστία, δείκτης υγείας κλπ.

Διαπραγματεύεται με τους συμβαλλόμενους του ΕΟΠΥΥ δυνάμει οικονομικών συμφωνιών:

  • Όγκου – τιμής (“price volume agreements”).
  • Συμφωνίες που προκαλούν μειώσεις – εκπτώσεις στις τιμές στην περίπτωση υπέρβασης των πωλήσεων που έχουν συμφωνηθεί προκαταβολικά.
  • Επιμερισμού του κινδύνου (“risk sharing agreements”).
  • Συμφωνίες συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ανεξάρτητα με το τελικό αποτέλεσμα, βασιζόμενοι στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, δέχονται έκπτωση επί των τιμών τους.
  • Εκπτώσεις (“rebates”).
  • Συμφωνίες πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής, ανάλογα με το συνολικό όγκο πωλήσεών των προϊόντων τους ή παροχής των υπηρεσιών τους.

Αποτελείται από πρόεδρο και έξι μέλη. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους , διορίζονται με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, με διετή θητεία και δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους για περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες.

Ο αντιπρόεδρος Ά και ο αντιπρόεδρος Β΄ του ΕΟΠΥΥ ορίζονται ως μέλη της επιτροπής.

Θητεία

Σε περίπτωση λήξης της θητείας του προέδρου και των μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως πλέον του τριμήνου από τη λήξη της. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής είναι επιστήμονες κύρους, με εμπειρία στο αντικείμενο της οικονομικής οργάνωσης και λειτουργικής διάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστο μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο την οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία των υπηρεσιών υγείας ή στη Διαπραγμάτευση στο χώρο της Υγείας, με τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στο αντικείμενο εξειδίκευσής του και να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον.

Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστο πτυχιούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τουλάχιστον διετή εμπειρία στο αντικείμενο της εξειδίκευσής τους και να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η επιτροπή διαπραγμάτευσης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα στα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.

Το έργο της μπορεί να υποβοηθηθεί από τέσσερις υποεπιτροπές (φαρμάκου, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών).

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο μικροσκόπιο του ECDC κρούσματα γρίπης πτηνών σε εργαζόμενους πτηνοτροφείου στην Αγγλία
Δότης μυελού των οστών χαρίζει ζωή σε λήπτη από τη Γερμανία
Οφθαλμικές σταγόνες επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας σε παιδιά [μελέτη]