Νέες μορφές αντίδρασης στις αποφάσεις της Πολιτείας, υιοθετούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και ειδικά στον χώρο της Υγείας.

Η Ομοσπονδία εργαζομένων στα νοσοκομεία αποφάσισε – εκτός από την απεργία της Πέμπτης – την αποχή όλων των δημοσίων υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των συμβουλίων και των επιτροπών του δημοσίου, από τις 4 έως και τις 8 Απριλίου.

Εξαιρούνται περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται η λειτουργία των εν λόγω επιτροπών και συμβουλίων, που θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Για το θέμα αυτό ζητήθηκε και γνωμοδότηση, η οποία έγινε από νομικό γραφείο και η οποία κρίνει σύννομη τη συγκεκριμένη μορφή κινητοποίησης.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – ότι μεταξύ των μορφών απεργίας, που αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα και τον νόμο είναι και η μορφή της λευκής ή αφανούς απεργίας.

Η λευκή ή αφανής απεργία δε συνίσταται στην πλήρη αποχή από την εργασία, αλλά στη μετάβαση και παραμονή στον τόπο αυτής καθόλο τον κανονικό χρόνο και στην παροχή της εργασίας, με μείωση όμως του ρυθμού απόδοσης αυτής.

Η λευκή ή αφανής απεργία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Μεταξύ αυτών,είναι η επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας.

Αποφάσεις

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται πως έχουν εκδοθεί για το θέμα οι αποφάσεις 8384/79 και 8272/89 του Εφετείου Αθηνών, η απόφαση 920/1983 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 344Ν/1989 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και η 486/1995 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

Στις αποφάσεις επισημαίνεται πως η μείωση της απόδοσης των εργαζομένων (ποσοτική ή ποιοτική) ή η επιβράδυνση του ρυθμού της εργασίας - λευκή απεργία - αποτελεί μορφή απεργίας.

Με αυτά τα δεδομένα, η άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της απεργίας.

ΔΗΜ.Κ.