Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Στη συγκεκριμένη Προκήρυξη προβλέπονται 11 θέσεις για άτομα με αναπηρία 50% και 5 θέσεις για άτομα που έχουν αδερφό, τέκνο ή σύζυγο, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.