Προνόμια στη χρηματοδότηση θα έχουν τα δημόσια νοσοκομεία που θα πιάνουν τους στόχους σε έξι πεδία.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, με τίτλο "Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ)", το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Ιουλίου.

Στο άρθρο 6 του νομοθετήματος αναφέρεται πως τα έξι κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης ποιότητας είναι τα εξής:

  1. Η ασφάλεια, η οποία ορίζεται ως προστασία από κακοποίηση (φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή), από ιατρικό σφάλμα, από κακές διοικητικές πρακτικές που προάγουν την αδιαφάνεια και την ταλαιπωρία στην ιατρική φροντίδα των ασθενών ή άλλη αποφευκτέα βλάβη.
  2. Η αποδοτικότητα, η οποία αναφέρεται στον βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών Υγείας σε αυτούς που μπορούν να ωφεληθούν από αυτές και περιλαμβάνει δείκτες που αξιολογούν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκβάσεων από αυτές τις υπηρεσίες.
  3. Η ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών Υγείας στις ανάγκες των ασθενών - ληπτών των υπηρεσιών, μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών τους, όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς. Αξιολογείται, επίσης, η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς με συμπόνια, σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τον ενδεδειγμένο βαθμό ενημέρωσης.
  4. Η προσβασιμότητα, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά πόσο η ιατρική φροντίδα παρέχεται στον σωστό χρόνο και τόπο και είναι οικονομικά ανεκτή για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας.
  5. Η χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης και ηγεσίας που διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.
  6. Η διαχείριση πόρων, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα στοιχεία σχετικά με την χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τρόπο που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Κίνητρα

Τα νοσοκομεία και οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών που επιχορηγούνται από το υπουργείο Υγείας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις, θα ενισχύονται με πρόσθετα κίνητρα για την ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, καθώς και του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

Με απόφασή του, ο υπουργός Υγείας μπορεί να χαρακτηρίζει νοσοκομεία ή κλινικές, που έτυχαν της υψηλότερης αξιολόγησης, ως νοσοκομεία ή κλινικές αναφοράς στον τομέα δράσης τους.

Ο χαρακτηρισμός αυτός πιστοποιεί την παροχή ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και μεγαλύτερη συμμετοχή τους σε κλινικές δοκιμές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και λοιπά κονδύλια ενωσιακής προέλευσης.

Οι χαρακτηριζόμενες κλινικές και νοσοκομεία αναφοράς απολαμβάνουν της δυνατότητας πρόσληψης πρόσθετου ερευνητικού προσωπικού, ενώ δύνανται να τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήματα για τη λήψη καινοτόμου εξοπλισμού για την εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθόδων.

Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης, στον ΟΔΙΠΥ θα τηρείται μητρώο πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών Υγείας.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ακτινολόγος μπήκε στον τομογράφο με εγκαταλειμμένο βρέφος
Ασκληπιείο Βούλας: Εκτός λειτουργίας 3 στα 7 χειρουργεία λόγω βλάβης στον κλιματισμό