Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.06.2017 ανακοίνωσε το Υγεία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα των περιόδων 30.06.2017 και 30.06.2016 που ακολουθούν, έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις μονομερείς κυβερνητικές αποφάσεις περικοπών στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (rebate και claw-back) κατά το άρθρο 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α' 167), οι οποίες (αποφάσεις) τέθηκαν σε εφαρμογή αναδρομικά από 1.1.2013 και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31.12.2018.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου, ανήλθε σε €119 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2% έναντι €116,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν στα €19,7 εκ. έναντι κερδών €18,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ KAI ΦΟΡΩΝ (EBIT): Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε €10,8 εκ. έναντι κερδών €9,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη €6,5 εκ. έναντι κερδών €4,3 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κος Ανδρέας Καρταπάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ακολουθώντας το πλάνο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, συνεχίζει να επιδεικνύει αυξητικούς ρυθμούς του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας του επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον κλάδο.

Βασικοί πυλώνες των δράσεων μας εξακολουθούν να αποτελούν η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων, η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας, η κεφαλαιακή ισχυροποίηση και η συνεχής βελτίωση των κοστολογικών δομών.

Επιπλέον στο πλαίσιο της αποστολής μας η έννοια της Εταιρικής υπευθυνότητας στην κοινωνία, στους εργαζομένους μας, στο περιβάλλον και στην οικονομία, αποτελεί για τον Όμιλο μας βασική στόχευση, αναλαμβάνοντας συστηματικά πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις.

Σταθερή διαχρονική μας προτεραιότητα παραμένει, για όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας έχοντας ως δέσμευση τη μακροχρόνια επιστημονική και επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διατήρηση της υψηλής θέσης διεθνούς αναγνωρισιμότητας που κατέχει ο Όμιλος. Άλλωστε το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο και μοναδικό Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ποιότητας Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα και Ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας.

Τέλος εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η «MARFIN INVESTMENT GROUP» .