Σε συνέχεια δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου η «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» («Υγεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Το Υγεία δεν προέβη σε οποιαδήποτε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την απόκτηση ποσοστού 2,76% του μετοχικού του κεφαλαίου από το «Dromeus Global Opportunities Fund». Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 περίπτ. β Ν. 3461/2006 σε ανακοίνωση υποχρεούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών.

2. Το Υγεία δηλώνει ότι δεν έχει καμμία σχέση με το «Dromeus Global Opportunities Fund».