Στις αρχές του νέου έτους αναμένονται τα αποτελέσματα της δράσης που ξεκίνησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εφαρμογής της αρχής της αιτιολόγησης στην ιατρική χρήση των ακτινοβολιών και συγκεκριμένα στη διαγνωστική ακτινολογία. Η πρωτοβουλία της δράσης που είναι πανευρωπαϊκή, και ξεκίνησε στην Ελλάδα στις 8 Νοεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα Ακτινοβολίας)  ανήκει στο δίκτυο Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ακτινοπροστασίας HERCA, στο οποίο συμμετέχει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Σύμφωνα με παράγοντα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ήδη έχουν ελεγχθεί 10 διαγνωστικά κέντρα (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) και έχουν προγραμματιστεί άλλοι τόσοι έλεγχοι -σε άλλα κέντρα- το αμέσως προσεχές διάστημα. 

Σύμφωνα με την αρχή της αιτιολόγησης, κατά τη συνταγογράφηση κάθε ακτινολογικής εξέτασης και πριν τη διενέργειά της, πρέπει να αξιολογείται και να σταθμίζεται το όφελος έναντι της βλάβης που ενδέχεται να προκαλέσει η έκθεση σε ακτινοβολία. Δεδομένου ότι η αναιτιολόγητη υποβολή σε ιατρικές διαγνωστικές πράξεις συνεπάγεται αναιτιολόγητη έκθεση σε ακτινοβολία, η τήρηση της αρχής της αιτιολόγησης είναι σημαντική και συνδέεται ευθέως με τη βελτίωση του συστήματος ακτινοπροστασίας και τη γενικότερη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Οι έλεγχοι που σχετίζονται με τη δράση θα είναι ανεξάρτητοι από τις τακτικές (προειδοποιημένες και απροειδοποίητες) επιθεωρήσεις που πραγματοποιεί η ΕΕΑΕ στο πλαίσιο της αδειοδότησης των εργαστηρίων.

Η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή εκστρατεία αιτιολόγησης εντάσσεται στη συνέχεια πρόσφατης λεπτομερούς έρευνας και καταγραφής που έγινε στη χώρα μας αναφορικά με την εκτίμηση της συλλογικής δόσης ακτινοβολίας του ελληνικού πληθυσμού. Ειδικά για τις διαγνωστικές ιατρικές εκθέσεις, η μέση ετήσια δόση ακτινοβολίας ανά άτομο είναι 1,8 mSv (μιλισίβερτ), με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τις αξονικές τομογραφίες.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας θα γίνει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό να εντοπισθούν σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του HERCA και της ΕΕΑΕ για το θέμα της αιτιολόγησης.