Για  λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητά την επέκταση της  υποχρεωτικής αποζημίωσης των παρόχων για την εκτέλεση θεωρημένων ιατρικών γνωματεύσεων και στους φυσικοθεραπευτές.

Με άλλα λόγια, δεν νοείται από τον Σύλλογο περικοπή αποζημίωσης ενός φυσικοθεραπευτή για παρασχεθείσες υπηρεσίες φυσικοθεραπείες, εφόσον η εν λόγω παροχή στηρίζεται σε παραπεμπτικό θεωρημένο από ελεγκτή ιατρό. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί, όπως αναφέρουν μέλη του Συλλόγου, ο φυσικοθεραπευτής να φέρει οιασδήποτε μορφής ευθύνη, εφόσον τίθεται η υπογραφή του ασθενούς και η υπογραφή και η σφραγίδα του ιδίου του φυσικοθεραπευτή.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική σε βάρος των φυσικοθεραπευτών συνιστά κατά τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών μια   άνιση μεταχείριση έναντι μιας συγκεκριμένης κατηγορίας συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων και μια δυσμενή διάκριση, για την οποία δεν υπάρχει προφανής αιτιολογική βάση ή λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να δικαιολογήσουν την συγκεκριμένη μορφή ανισότητας. 

Εν όψει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ.30432/14-07-2017  Εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 , «Γνωματεύσεις ιατρών θεωρημένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καμία απολύτως περικοπή στους παρόχους, ο ΠΦΣ ζητά

α) τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συγκεκριμένης εγκυκλίου, ώστε να καταλαμβάνει και τους φυσικοθεραπευτές, ή 

β) την έκδοση νέας αυτοτελούς εγκυκλίου, που θα προβλέπει ρητώς την υποχρεωτική αποζημίωση των παρόχων – φυσικοθεραπευτών, όταν εκτελούν θεωρημένο από ελεγκτή ιατρό παραπεμπτικό.