Προκειμένου να αξιολογήσουν την παγκόσμια επιβάρυνση της ασθένειας, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δεδομένα του 2019 από τη μελέτη Global Burden of Disease για να υπολογίσουν τα περιστατικά, τη θνησιμότητα και την αναπηρία, προσαρμοσμένα στα χρόνια ζωής που σχετίζονται με το MM. Αυτά τα στοιχεία συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα δεδομένα του 1990, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου Global Health Data Exchange.

Ετσι, το 2019, υπήρχαν 155.688 καταγεγραμμένες περιπτώσεις MM σε όλο τον κόσμο, αριθμός που ήταν 1,36 φορές υψηλότερος από το 1990, ενώ η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση και ο θάνατος λόγω MM ήταν 70 και 75 έτη, αντίστοιχα.

Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις (54,3%) το 2019 ήταν σε άντρες. Το ηλικιακό τυποποιημένο ποσοστό επίπτωσης των ΜΜ ήταν 1,72 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα το 1990 σε σύγκριση με 1,92 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα το 2019.

Οι περιπτώσεις θνησιμότητας λόγω της ασθένειας αυξήθηκαν από 51.862 το 1990 σε 113.474 το 2019. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα περιστατικά θνησιμότητας έχουν δείξει σταθερή τάση μεταξύ των ανδρών από το 2005 και πτωτική τάση μεταξύ των γυναικών .

Το ποσοστό επίπτωσης και θανάτου σε ασθενείς ηλικίας άνω ή ίση των 70 ετών αυξήθηκε κατά 49,53% και 56,11%, αντίστοιχα, το 2019, το οποίο «μπορεί να οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού».

Παγκόσμια επιβάρυνση του πολλαπλού μυελώματος

Το 2019, χώρες με υψηλότερο SDI - κοινωνικο-δημογραφικός δείκτης ο οποίος αντιπροσωπεύει παράγοντες όπως τα ποσοστά γονιμότητας, το κατά κεφαλήν εισόδημα και την εκπαίδευση- εμφάνισαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και θνησιμότητα από τη νόσο σε σύγκριση με χώρες με χαμηλότερους δείκτες. Η συχνότητα εμφάνισης μυελώματος ήταν υψηλότερη στην Αυστραλία (5,33 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα) και σε περιοχές υψηλού εισοδήματος στη Βόρεια Αμερική (4,8 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα). Η Κεντρική Λατινική Αμερική, η Ανατολική Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης MM από το 1990 και το 2019.

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς έγραψαν: «Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα περιστατικά έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Η αυξανόμενη παγκόσμια επιβάρυνση μπορεί να συνεχιστεί με τη γήρανση του πληθυσμού, ενώ η θνησιμότητα μπορεί να συνεχίσει να μειώνεται με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας."

Πηγές:
docwirenews.