Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2240/τ.Β’/31.05.2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Στην απόφαση καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι μεταβατικές διατάξεις για τις δομές που ήδη λειτουργούν, με άδεια που εκδόθηκε πριν από τη δημοσίευση του Ν.4756/2020, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων με τις οποίες οφείλουν να προσαρμοστούν έως την 31η.12.2022, καθώς και το μέρος των εξαιρέσεων από την εφαρμογή της νέας απόφασης.