Στην προξήρυξη 150 θέσεων γιατρών, βιολόγων, μοριακών βιολόγων, νοσηλευτών και διοικητικού προσωπικού, προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στο κείμενο της πρόσκλησης - που παρατίθεται πιο κάτω - γίνεται λόγος για θέσεις με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, με σκοπό τη στελέχωση 50 Κινητών Ομάδων (ΚΟΜΥ) ειδικού σκοπού μοριακών ελέγχων και υπηρεσιών του ΕΟΔΥ.

Η πρόσληψη διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης, με έναρξη την 10/06/2021 και ώρα 13:00.

Για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μοριακών ελέγχων προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ειδικότητας ΠΕ Ιατρών με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής ή ΠΕ Βιολόγων/ ΠΕ Μοριακών Βιολόγων και ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/-των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ειδικότητας ΠΕ/ ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, σύμφωνα με τα κάτωθι:

Κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν ιατρό με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας /Εργαστηριακής Ιατρικής ή έναν ΠΕ Βιολόγο/ ΠΕ Μοριακό Βιολόγο και τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους.

Ελλείψει των ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, δύναται να προσληφθούν ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

Κάθε ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μοριακών ελέγχων υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. Για τον λόγο αυτό, προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας αίτησης, ενδιαφερόμενοι ΠΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τα κάτωθι:

Γεωγραφική κατανομή 100 στελεχών ΠΕ διοικητικού ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Επιπλέον Πληροφορίες