Στην επείγουσα προμήθεια 30.000 (και με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά 10.000 επιπλέον της ποσότητας, είτε κατά το στάδιο της κατακύρωσης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης που θα υπογραφεί) αντιδραστηρίων (πλήρες διαγνωστικό κιτ) διαγνωστικών κιτ για τον αναλυτή ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SarsCov-2 με τεχνολογία Realtime PCR για τις ανάγκες του Γ.Ν Χανίων προχωρά η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Yπενθυμίζεται ότι η Κρήτη, συγκαταλέγεται στις τοποθεσίες με την μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊου το τελευταίο διάστημα, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την πλευρά του Υπουργείου, στο νησί επικρατεί πια σε ποσοστό 95% η μετάλλαξη Δέλτα. Γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, ενώ ενδεικτικό αυτού είναι ότι και η προαναφερόμενη διαγωνιστική διαδικασία προχώρησε ταχύτατα μέσα σε μερικές μόνο μέρες και αύριο γίνεται η αποσφράγιση των προσφορών. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 450.000,ευρώ (ΦΠΑ 0%), με το δικαίωμα προαίρεσης 600.000ευρώ (ΦΠΑ 0%), σε βάρος του ΚΑΕ 1359 της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει, τμηματικά, τη συνολική ποσότητα του παραπάνω είδους στο Γ.Ν Χανίων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με δική του ευθύνη, άμεσα και εντός δέκα ημερών από κάθε παραγγελία, όπως αυτή θα δίνεται από το Βιοχημικό Εργαστήριο του Γ.Ν Χανίων.

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται έως την 31/12/2021 .