Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυταρχικών συμπεριφορών από τη διοίκηση  στο Ψ.Ν.Α  «Δαφνί» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.
 

Σύμφωνα με  πρόσφατες καταγγελίες του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Ψ.Ν.Α., η Διοίκηση του ΨΝΑ, με αφορμή την αναστολή καθηκόντων σε ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό, θέτει σε κίνδυνο την εργασιακή ηρεμία και ασφάλεια του προσωπικού και την φροντίδα των ασθενών, καθώς, συντηρεί έντονα συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών και εργαζομένων. Δεδομένου ότι:

Με το αρθρ. 206 του Ν. 4820/2021 προβλέφθηκε η αναστολή καθηκόντων για το ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό από 01.09.2021. Τη δημοσίευση του νόμου επακολούθησε η έκδοση σωρείας αποφάσεων του Υπουργού Υγείας και αλληλοαναιρούμενες αποφάσεις της Διοίκησης του ΨΝΑ. Μεταξύ αυτών, η Διοίκηση του ΨΝΑ η οποία με ανακοίνωσή της στις 30.08.2021 (αριθ. πρωτ.  24352/30.08.2021 έγγραφο), ενημερώνει ότι το ανεμβολίαστο προσωπικό δεν θα τεθεί σε αναστολή από 01.09.2021, αλλά έχει παράταση έως 15/9/2021. δυνάμει της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β΄ 3959/2021). Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 2 του ν.  3959/27-08-2021 «Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α' 96)….., εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021».
Την 1η/9/2021 - μετά τη λήξη της βάρδιας - εκδίδεται νέο έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ.  24624/ 01.09/2021) με το οποίο η Διοίκηση ανακοινώνει ότι από την 1/9/2021  θα τεθεί, τελικώς, σε αναστολή το προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί.

Κανένας από το ανεμβολίαστο προσωπικό δεν έλαβε εγκαίρως την απόφαση θέσης του σε αναστολή και για τον λόγο αυτόν εμφανιζόταν, ως όφειλε, στην υπηρεσία του και παρείχε την εργασία του. Είναι χαρακτηριστικό, όπως προκύπτει από τα δελτία διακίνησης της αποστολής του ΕΛΤΑ, ότι το ΨΝΑ απέστειλε τις αποφάσεις αναστολής εργασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό των ανεμβολίαστων υπαλλήλων στις 7/9/2021 με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να τις λάβουν μετά τις 13/9/2021.
Πλήθος εργαζομένων έγιναν μάρτυρες παρέμβασης και τροποποίησης στα εβδομαδιαία  προγράμματα εργασιών από τη Δ/νση της  Ν.Υ. ΨΝΑ στις 3/9/2021, που είχε ως αποτέλεσμα εργαζόμενοι, που έχουν εργαστεί και υπογράψει σε επίσημα έγγραφα και παρουσιολόγια των τμημάτων τους, να εμφανίζονται στο σύστημα καταχωρημένοι σε αναστολή καθηκόντων.
Τα ετεροχρονισμένα και τροποποιημένα προγράμματα ανεμβολίαστων υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας απεστάλησαν στις 3/9/2021 σε τμήματα και δομές από υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση υπαλλήλου ο οποίος απουσίαζε για λόγους υγείας, δίχως προηγούμενη ενημέρωση, ούτε έγκριση και συγκατάθεση χρησιμοποίησης του Η/Υ.
Από τις παραπάνω ενέργειες, εξαίρεση αποτελεί η στάση μίας εκ των Υποδιευθυντριών της  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Έχει εικόνα των ανωτέρω πρακτικών της Διοίκησης του Νοσοκομείου, που επέφεραν σύγχυση και δυσλειτουργία  αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου που θέτει το προσωπικό σε αναστολή καθηκόντων εργασίας;
Γνωρίζει για τις ενέργειες της Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σχετικά με την ετεροχρονισμένη τροποποίηση των εβδομαδιαίων δεδουλευμένων προγραμμάτων του μη εμβολιασμένου προσωπικού για covid-19;
Γνωρίζει ότι από την ετεροχρονισμένη τροποποίηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων και κατά το διάστημα 1-5/9/2021 παρουσιάζονται δομές χωρίς βάρδιες νοσηλευτικού προσωπικού και ως εκ τούτου ασθενείς χωρίς επίβλεψη;
Θα επηρεαστεί και με ποιον τρόπο η μισθοδοσία των υπαλλήλων που τέθηκαν ετεροχρονισμένα εκτός προγράμματος;
Συμφωνεί με την πειθαρχική δίωξη εναντίον της Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης  Ν.Υ (τομεάρχη Ν.Υ.) από τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου;
Τί προτίθεται να κάνει σε σχέση με τη διερεύνηση του τρόπου αποστολής  των προγραμμάτων σε Τμήματα και εξωνοσοκομειακές δομές; 
Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί για τη διασφάλιση των δημόσιων εγγράφων από ενέργειες παραποίησης αυτών, αλλά και για την αποκατάσταση του αναγκαίου κλίματος εργασιακής ηρεμίας και ασφάλειας όλων των υγειονομικών στο χώρο του Νοσοκομείου;

Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

Αντίγραφα των εβδομαδιαίων  προγραμμάτων τόσο από τη Δ/νση Ν.Υ όσο και απευθείας από τους προϊστάμενους και υπολόγους πριν τροποποιηθούν για τα διαστήματα 30/8/21-5/9/21 και 6/9/21-12/9/21 και το οποία εστάλησαν από τους προϊστάμενους των τμημάτων και τους υπεύθυνους των δομών.
Τα εβδομαδιαία προγράμματα για το διάστημα 30/8/21-5/9/21 όπως αυτά τροποποιήθηκαν στις 3/9/21.
Αντίγραφα παρουσιολογίων του νοσηλευτικού προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων (των τμημάτων, εξωτερικών δομών) καθώς και του υπόλοιπου προσωπικού για το μήνα Σεπτέμβριο όπως και της κεντρικής λογοδοσίας των εφημερευόντων 1- 13 Σεπτεμβρίου.
Την απάντηση στην από 07.09.2021 αναφορά/καταγγελία του διοικητικού  υπαλλήλου του Νοσοκομείου, από την ηλεκτρονική διεύθυνση  του οποίου προωθήθηκαν τα τροποποιημένα προγράμματα, με την οποία ζητά από την Διεύθυνση  Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» εκτός των άλλων:   α) την άμεση διερεύνηση του τρόπου αποστολής των προγραμμάτων, μέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και την απόδοση των κατά νόμο ευθυνών.
Το σκεπτικό και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την  αιτιολόγηση της επιβολής της πειθαρχικής ποινής στην Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης  Ν.Υ (τομεάρχη Ν.Υ.).

Ο ερωτών Βουλευτής

 
Κρίτων Αρσένης