Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι αμοιβές όσων συμμετάσχουν στο εγχείρημα του προσωπικού γιατρού.

Το σύστημα αμοιβών είναι κλιμακωτό, ανάλογα με τις ηλικίες των ασθενών που θα εγγραφούν. Αφορά, δε, τόσο τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, όσο και όσους εργάζονται σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του ΕΣΥ.

Με βάση την ποσόστωση που περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ, οι αμοιβές κυμαίνονται από 833 ευρώ έως 7.500 ευρώ τον μήνα, εφόσον οι γιατροί συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο αριθμό εγγεγραμμένων ασθενών.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως η αποζημίωση των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο των Τοπικών Ομάδων Υγείας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

Παρατίθενται πιο κάτω οι αμοιβές των γιατρών, ανάλογα με την εργασιακή τους σχέση.

Γιατροί ΕΣΥ

Για τους γιατρούς κλάδου ΕΣΥ που θα ασκούν χρέη προσωπικού γιατρού, ο μισθός που λαμβάνουν σήμερα καλύπτει έως 1.500 εγγεγραμμένους πολίτες. Από 1.501 έως 2.000 εγγεγραμμένους, θα αποζημιώνονται "κατά κεφαλήν" βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 Ηλικιακή ομάδα Ετήσια αποζημίωση ανά εγγεγραμμένο
16* έως 49 ετών 20 ευρώ
50 έως 69 ετών 23 ευρώ
70 ετών και άνω 25 ευρώ

* Συμπληρωμένα, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους.

  • Με βάση τα παραπάνω ποσά, η χαμηλότερη επιπλέον ετήσια αμοιβή (εφόσον συμπληρώσουν 500 εγγεγραμμένους) είναι 10.000 ευρώ ή 833 ευρώ τον μήνα.
  • Η υψηλότερη επιπλέον ετήσια αμοιβή διαμορφώνεται σε 12.500 ευρώ ή 1.041 ευρώ τον μήνα. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η πρόσθετη αποζημίωση για πληθυσμό εγγεγραμμένων από 1.501 έως 2.000 άτομα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

Συμβεβλημένοι ιατροί 

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί, οι οποίοι θα ασκούν καθήκοντα προσωπικού γιατρού, αποζημιώνονται "κατά κεφαλήν" βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

 Ηλικιακή ομάδα Ετήσια αποζημίωση ανά εγγεγραμμένο
16* έως 49 ετών  20 ευρώ
50 έως 69 ετών 30 ευρώ 
70 ετών και άνω  45 ευρώ

* Συμπληρωμένα, σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους.

Με βάση τα παραπάνω ποσά, η χαμηλότερη αμοιβή για 2.000 εγγεγραμμένους ασθενείς είναι 40.000 ευρώ ανά έτος ή 3.333 ευρώ ανά μήνα και η υψηλότερη είναι 90.000 ευρώ ετησίως ή 7.500 ευρώ ανά μήνα.

Επιπλέον Πληροφορίες