Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης και το ωράριο, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων ασθενών, προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Υγείας.

Στην απόφαση του Θάνου Πλεύρη, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως ο ΕΟΠΥΥ θα εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή ειδικοτήτων που θα ορισθούν με υπουργική απόφαση.

Ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη σύμβασης ιατρός θα υποβάλει το σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω του τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το άνω αίτημα θα συνοδεύεται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά επίσης θα οριστούν στην πρόσκληση.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας ιατρός ανά 2.000 εγγεγραμμένους πολίτες.

Αναφορικά με το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών Υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχιστο τις 15 ώρες την εβδομάδα

Ωράριο προσωπικών γιατρών  

Έως 857 ασθενείς 15 ώρες την εβδομάδα
Από 858 έως 1.143 ασθενείς 20 ώρες την εβδομάδα
Από 1.144 έως 1.429 ασθενείς 25 ώρες την εβδομάδα
Από 1.430 έως 1.714 ασθενείς 30 ώρες την εβδομάδα
Από 1.715 έως 2.000 ασθενείς 35 ώρες την εβδομάδα

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ θα καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης, ενώ η διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά και τους ιατρούς που έχουν ήδη συμβληθεί με αυτόν ως Οικογενειακοί Ιατροί.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες