Με στόχο την  αποτροπή της περαιτέρω διασποράς της COVID-19 αλλά και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, ο ΕΟΔΥ διακήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθειά του με αντιδραστήρια  ταχέων μοριακών ελέγχων με συνοδό εξοπλισμό του τύπου  MOLECULAR POINT OF CARE (MOLECULAR POC). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 28 της Πράξης : «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τηλήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊούκατ΄οίκoν», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα2014-2020»

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες : 
ΟΜΑΔΑ Α: «Αντιδραστήρια αυτοματοποιημένης ταυτόχρονης μοριακής ανίχνευσης των ιών SARS-CoV-2,Influenza A, Influenza B και Respiratory Syncytial Virus (RSV A+B) με παραχώρηση χρήσης 14 συνοδών αναλυτών», εκτιμώμενης αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ(1.400.000,00 ευρώ) (ΦΠΑ 0%) 
ΟΜΑΔΑ Β: «Αντιδραστήρια για την ταυτόχρονη μοριακή ανίχνευση του SARS-CoV-2 με τουλάχιστον άλλα είκοσι παθογόνα του αναπνευστικού στο πλαίσιο συνδρομικής διάγνωσης με παραχώρηση χρήσης 30 συνοδών αναλυτών», εκτιμώμενης αξίας εξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€) (ΦΠΑ 0%) 

Η σύμβαση θα ανατεθεί ανά ομάδα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.400.000,00 ευρώ) (ΦΠΑ 0%), ενώ ο τόπος παράδοσης θα είναι το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, στη Βάρη. 

Τρόπος παράδοσης: Αντιδραστήρια: Η παράδοση των αντιδραστηρίων των ομάδων Α και Β θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ως εξής: Το 40% της ποσότητας θα παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τηςσύμβασης. Το υπόλοιπο 60% θα παραδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή τηςσύμβασης. 
Συνοδοί αναλυτές: Η παράδοση των συνοδών αναλυτών των ομάδων Α και Β, θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής: Το 60% της ποσότητας θα παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφήτης σύμβασης. Το υπόλοιπο 40% θα παραδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022, ενώ η αποσφράγιση θα γίνει στις 18 Αυγούστου.