Σημαντική αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ, φέρνει προσχέδιο νόμου το οποίο έχει διαμορφωθεί στο υπουργείο Υγείας. Δεν έχει λάβει την τελική του μορφή και - όπως αναφέρουν πηγές από την Αριστοτέλους - αποτελεί κείμενο εργασίας, το οποίο δίνεται στους φορείς προς συζήτηση.

Στο άρθρο 10 του προσχεδίου, το οποίο παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω, αναφέρεται πως, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, δύνανται να έχουν περιορισμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της Ιατρικής.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας αναμένεται να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και η έκταση αυτής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση άδειας για την εν λόγω απασχόληση και η ανάκλησή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Ασθενοφόρα

Με το άρθρο 33 του ίδιου προσχεδίου, παρέχεται η δυνατότητα δευτερογενών διακομιδών με ιδιωτικά ασθενοφόρα.

Όπως αναφέρεται, οι διακομιδές ασθενών είτε προς την οικία τους, μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, είτε σε άλλες δημόσιες δομές υγείας ή κέντρα αποκατάστασης, για περαιτέρω νοσηλεία, διενέργεια ιατρικών πράξεων ή εξετάσεων ή αποκατάσταση, δύνανται να διενεργούνται από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής, εφόσον δεν χρήζει εξειδικευμένης μεταφοράς από μέσα του ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των διακομιδών της προηγούμενης παραγράφου, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτημένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τομέα ή κατόχους ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων με οδηγό.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες