Καθαριότητα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων και καλό αερισμό των αιθουσών, ζητεί το υπουργείο Υγείας, με τη μάσκα να παραμένει προαιρετική.

Σε εγκύκλιο που έστειλε σήμερα ο Θάνος Πλεύρης, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, επισημαίνεται πως οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους (αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι, αποχωρητήρια) των σχολείων, των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Ο υπουργός Υγείας ζητεί τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την υγιεινή των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και απολύμανση των αποχωρητηρίων, καθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί, σαπούνι, αντισηπτικό διάλυμα και κάδους απορριμμάτων.

Έλεγχοι ζητούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων, στην επάρκεια του αερισμού και του κλιματισμού, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.

Ατομική υγιεινή

Ζητείται, επίσης, η τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής, με συχνή και ορθή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και τοποθέτηση αντλίας αλκοολούχου διαλύματος στα σημεία πλύσης των χεριών.

Πρέπει, παράλληλα, να γίνει εκπαίδευση του βοηθητικού προσωπικού και των εργαζομένων σε χώρους σίτισης, αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και την ορθή και πιστή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να αερίζονται τακτικά, με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Να καθαρίζονται, επίσης, και να απολυμαίνονται οι επιφάνειες και οι χώροι διδασκαλίας, σίτισης και τα αποχωρητήρια.

Οι υπεύθυνοι των σχολείων καλούνται να ενημερώνουν συνεχώς τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού, ώστε να μην υπάρχει εφησυχασμός, με ανάρτηση εικονογραφημένων οδηγιών σε εμφανή σημεία εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Κυλικεία

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των Υγειονομικών Διατάξεων και το εάν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται από αυτές.

Αναφορικά με τα προγράμματα διανομής τροφίμων στα σχολεία (έτοιμα γεύματα, φρούτων) τα οποία πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Έλεγχοι πρέπει να γίνονται και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες