Σε ανάκληση μέρος του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “Κοτυλιαίες Επενδύσεις πολυαιθυλενίου GXL CONNEXIONS NOVATION, ACUMATCH και MCS της
εταιρείας EXACTECH INC”, λόγω της συσκευασίας τους σε μη συμμορφούμενους σάκους κενού αέρος, προχώρησε ο ΕΟΦ με σχετική απόφασή του.

Η μη συμμόρφωση έγκειται στην έλλειψη δευτερεύοντος στρώματος φραγμού οξυγόνου, το οποίο αυξάνει την ανθεκτικότητα στο οξυγόνο.
Σύμφωνα με την απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων οι εταιρείες «OPTIMUM ORTHOPAEDICS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών», «ΙΑΜΕΧ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.» και «A. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ MEDICALS Α.Ε.Ε.» οφείλουν να εφαρμόσουν τα διορθωτικά μέτρα του κατασκευαστή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.