Τι σημασία έχει αν η οφειλή είναι μεγάλη ή μικρή. Τα χρέη πρέπει να πληρώνονται ακόμη και αν έχουν περάσει 12 χρόνια. Αν και η απόφαση υπέρ του παρόχου προμηθευτή εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο το 2020 -για οφειλή του 2012- αποφασίστηκε η εκτέλεση της δύο χρόνια μετά και κάτι. Μιλάμε για την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 1683/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επί αγωγής  εταιρείας κατά Νοσοκομείου, σχετικά με ανεξόφλητες υποχρεώσεις από τιμολόγια έτους 2012, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση ατύπων συμβάσεων προμήθειας (παραγγελιών) ορθοπεδικού υλικού. Οπως αναφέρεται στην απόφαση μάλλον μιλάμε για ατιμολόγητα υλικά. Ενα εξίσου ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι τόκοι υπερημερίας έφτασαν σχεδόν το κεφάλαιο. 

(Ακριβές απόσπασμα Της 60ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική" στις 8-3-2023 ). 

To Δ.Σ. αποφάσισε:

"Την εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 1683/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των συνεργαζόμενων δικηγόρων του Νοσοκομείου, και συγκεκριμένα:     

Την εξόφληση των τιμολογίων πώλησης – δελτίων αποστολής με αύξοντες αριθμούς № 13940/15-02-2012, № 15766/18-09-2012, № 8674/06-07-2012, № 8681/10-07-2012,
№ 8682/10-07-2012, № 9038/13-09-2012, № 9452/07-11-2012, № 9454/07-11-2012, & № 9919/24-12-2012, καταβάλλοντας στην εταιρεία ......... το ποσό των 4.763,25 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) για κεφάλαιο.

Β) Την καταβολή των αναλογούντων τόκων υπερημερίας ποσού 2.874,25 ευρώ (δύο χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) στην εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από την επομένη της παρέλευσης εξήντα (60) ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, έως την εκτιμώμενη ημερομηνία εξόφλησης και με βάση το επιτόκιο του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ.166/2003. Ο υπολογισμός έγινε επί του καθαρού ποσού του επιδικασθέντος κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση από κάθε πληρωτέο τιμολόγιο του αναλογούντος ΦΠΑ, των κρατήσεων υπέρ Τρίτων και του Φόρου Εισοδήματος.

Γ) Την πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εταιρείας ....., τα οποία προσδιορίστηκαν από το Δικαστήριο στο ποσό των 160,00 ευρώ (εκατόν εξήντα ευρώ).

Δ) Τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών καταχώρησης στο μηχανογραφικό σύστημα του Λογιστηρίου, όσων εκ των τιμολογίων δεν βρίσκονται ήδη καταχωρημένα, με ανάλογη δέσμευση πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου". 

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι και άλλες εταιρείες μην μπορώντας να βγάλουν άκρη με τις οφειλές που διεκδικούν από τα νοσοκομεία έχουν πάρει το δρόμο της δικαστικής οδού. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Yoga και μεσογειακή διατροφή βελτιώνουν τη δύναμη, ισορροπία και ευλυγισία των ηλικιωμένων  
Ερευνητές αναπτύσσουν εμβόλιο mRNA κατά του ιού H5N1 της γρίπης των πτηνών
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΦΕΤ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας